ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Vysočina, p. s. (dále jen SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.) je poskytovatelem služby odborného sociálního poradenství (dále jen služba), která je na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální služba, identifikátor: 7914461.

Služba je poskytována v souladu s „Metodikou pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství“ (dále jen Metodika), která je pro pracovníky služby závazná. Stávající pracovníci se podíleli na jejím vypracování a jsou seznámeni s jejím obsahem. Nově nastupující pracovníci jsou s metodikou seznamováni ihned po vzniku pracovního poměru. Dokument je uložen na serveru SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. přístupném všem pracovníkům a v tištěné podobě v kanceláři poradny. Pravidla služby (výtah z metodiky služby) jsou přístupná zájemcům o službu a uživatelům na vyžádání e-mailem či v kanceláři poradny.
Metodika obsahuje postupy práce pro pracovníky služby a zároveň pravidla pro poskytování služby pro zájemce o službu a uživatele služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pravidla pro objednávání klientů služby určuje Vnitřní směrnice pro pracovníky Odborného sociálního poradenství.

Definice poskytované služby

Služba Odborné sociální poradenství je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 32 a § 37 odst. 3, samostatnou sociální službou.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

zprostředkování navazujících služeb:
Doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí (škola, školské zařízení, zaměstnání, lékař, volnočasové aktivity, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby).

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (např. informací z internetu, veřejných knihoven, knih, novin a časopisů, sdělovacích prostředků).

- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí,
- nácvik (např. různé schopnosti, chování v různých společenských situacích, případně různé způsoby komunikace, kontaktu a práce s informacemi),
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
- tlumočení poskytované osobám se smyslovým postižením,
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí a
- zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.


b) sociálně terapeutické činnosti:

poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání:

Tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve dvou z těchto oblastí. Může jít o poradenství ohledně sociálních dávek, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo ohledně důchodů; dále např. ohledně nájemních smluv, kupních smluv, smluv o zápůjčce, rodinného práva, pracovního práva, soudního a správního řízení přestupků apod.; z oblasti psychologie to mohou být rodinné a příbuzenské vztahy, osobní problémy; z oblasti vzdělávání např. výběr vhodné střední či vysoké školy, rekvalifikačního kurzu, zprostředkování či realizace profesní diagnostiky apod.


c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – typicky jde o situace jako je pomoc při vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a ZTP, pomoc při jednání s úřady a institucemi.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – zejména výběr volnočasových aktivit, možnost další služby pro sluchově postižené u stejného nebo jiného poskytovatele.

Poslání poskytované služby

Hlavním posláním SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti a vyrovnáním se s nepříznivou životní situací prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství nejen jim samotným, ale celému jejich okolí.

Cíle poskytované služby

Cílem SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.:
Základním úkolem SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je ochrana a prosazování zájmů SNN v ČR, z.s. a potřeb jeho členů, odborná a metodická pomoc pobočným spolkům SNN v ČR, z.s. v Kraji Vysočina a koordinace jejich činnosti. SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. na těchto úkolech spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.


Cíl poskytované služby:
Cílem poskytovaného Odborného sociálního poradenství je, aby co největší počet osob se sluchovým postižením překonal informační bariéru, která vyplívá z jejich sluchového postižení a specifické komunikace – odezírání, znakový jazyk a integroval se do majoritní společnosti při respektování specifických individuálních potřeb těchto osob. Dále pak zvýšit informovanost sociálního okolí (rodina, vzdělávací instituce, zaměstnání, širší veřejnost a další) osob se sluchovým postižením.

Cílová skupina uživatelů služeb

Cílovou skupinu uživatelů tvoří všechny osoby se sluchovým postižením a jejich okolí. Věk cílové skupiny: od 16 let.
Služby jsou poskytovány všem sluchově postiženým bez ohledu na jejich pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk (v rámci cílové skupiny), zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace.


Jedná se o:
- nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,
- ohluchlé osoby využívající k rozumění řeči odezírání,
- uživatele kochleárních implantátů,
- prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,
- osoby trpící ušním tinnitem,
- osoby s postižením kombinovaným.

Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele, učitele, zaměstnavatele, zdravotníky, bankovní úředníky, úředníky, ale i ostatní odbornou i laickou veřejnost, která přijde do styku s uživateli z cílové skupiny.

Zásady poskytované služby


- Bezplatnost,

- Odbornost pracovníka při poskytování služby, profesionalita – zachování důstojnosti a diskrétnosti (možnost anonymity), vzájemná tolerance a domluva,

- Zachování základních lidských práv, práv uživatelů,

- Ochrana před předsudky, negativním hodnocením, diskriminací a před jakýmikoliv formami zneužívání,

- Individuální přístup, zajištění bezpečí a soukromí – na základě specifických potřeb uživatele se pracovník přizpůsobí jeho potřebám,

- Respektování volby uživatele služeb o způsobu využití služby – při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána orální komunikace, která umožňuje odezírání, v případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk; pokud to je volba uživatele služby,

- Respektování odmítnutí či ukončení služby,

- Snaha pracovníka vyjít uživateli služeb maximálně vstříc,

- Respektování samostatnosti a nezávislosti uživatele služeb,

- Efektivnost poskytnuté služby,

- Transparentnost služby,

- Srozumitelnost nabídky,

Způsob poskytování služby

Jednání a chování pracovníka odpovídá Etickému kodexu pracovníka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., Etickému devateru pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb, a Etickému kodexu sociálních pracovníků České republiky.

Principy poskytování služby

Služba je poskytována na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně.
Při poskytování služby jsou dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb.

Při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána orální komunikace, která umožňuje odezírání.
V případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk, ale vždy záleží na uživateli, jaký způsob si vybere.
Principy poskytování naší služby jsou vyjádřeny v Etickém kodexu pracovníka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., který všichni pracovníci striktně dodržují, a je vždy připraven k nahlédnutí uživateli.

Formy poskytování služby

Dle kontaktu s uživateli:
- ambulantní – v poradně Jihlava,
- telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,
- prostřednictvím On-line služeb (E-mail, Skype, ICQ, ooVoo atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.
- terénní – po předchozí dohodě v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby.

Dle počtu uživatelů služeb:
- individuální,
- skupinové – např. přednáška ve spolupráci s jinými institucemi, které mohou ze zákona přednášet.
Uživatelé musí být seznámeni se všemi podmínkami poskytování služby a sami se rozhodnou, zda jich využijí. Služba je evidována v záznamových arších po určitou dobu.

Služba nezajišťuje

̶ poradenství z oblasti trestního práva,
̶ poradenství z oblasti obchodu,
̶ daňové a finanční poradenství,
̶ veškeré finanční půjčky.

Kapacita poskytované služby

Ambulantní forma: počet intervencí (30 min. jednání) 2.
Terénní forma: počet intervencí (30 min. jednání) 1.

Dostupnost poskytované služby (pracovní doba)

Služba je poskytována v pracovních dnech a dle úředních hodin pracoviště:
Jihlava: Úprkova 6, Jihlava, 586 01


Ambulantní služba
Terén
Pondělí
---------------------
---------------------
13:00 – 15:00
Úterý
---------------------
15:00 – 16:00
---------------------
Středa
8:00 – 9:00
---------------------
13:00 – 15:00
Čtvrtek
---------------------
16:00 – 18:00
---------------------
Pátek
---------------------
---------------------
---------------------
Vlastní realizace služby

SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. poskytuje službu v takovém rozsahu a tolika uživatelům, pro které má zajištěno personální krytí. Možnosti rozšíření služby jsou přehodnoceny minimálně 1x ročně, v případě získání mimořádných finančních prostředků i mimo tyto termíny.
Finanční krytí poskytované služby je zajišťováno ze státních a nestátních zdrojů, popř. realizovaných projektů.

Poradenský rozhovor trvá průměrně 30 minut + 10 min. na zhodnocení a evidenci dotazu. Délka rozhovoru v konkrétních případech závisí na množství řešených témat a na obtížnosti dotazu.


Probíhá následovně:

a) Přivítání a seznámení se s uživatelem služby a jeho situací – kontakt osobní, telefonický, SMS, písemný (dopis, e-mail) nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, zaměstnavatele apod.

b) Konzultace s uživatelem, vyhodnocení situace, nabídka alternativních možností, které mohou napomoci při řešení situace.

c) Rozhodnutí uživatele o výběru služby z nabízeného spektra sociálních služeb, pokud jde o službu, která není v nabídce, pak se zprostředkuje kontakt s jiným poskytovatelem (zařízením, např. specializovaná audioprotetická firma, Centrum pro zdravotně postižené aj.), úřadem či fyzickou osobou.

d) Ověření, zda potencionální uživatel služby rozuměl či pochopil možné řešení, po jeho samostatném rozhodnutí o výběru služby se pak poskytne požadovaná služba ústní dohodou za použití vhodných komunikačních prostředků (znakový jazyk, odezírání, písemná forma, piktogramy, individuální indukční smyčka se zesilovačem).

e) Ústní dohoda o vybrané službě – vzhledem ke komunikačním a informačním bariérám uživatele služby její opakované poskytnutí nebo široké vysvětlování (pomalu, názorně, podrobně a trpělivě), průběžné ověřování, zda uživatel rozuměl informacím či instruktáži je samozřejmostí.

f) Rozloučení s uživatelem služby, o průběhu služby se nesepisuje žádná písemná smlouva ani podrobný zápis, po ukončení služby je proveden záznam o poskytnuté službě a druhu do Karty klienta.

g) Pokud není v možnostech poskytovatele klienta uspokojit bezprostředně, je možné se dohodnout na jiném termínu, popřípadě na jiném poskytovateli. Tato služba není vyhodnocena jako neuspokojivá.

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením


Uživateli jsou:

a) Osoby se sluchovým postižením.

b) Osoby z okolí sluchově postižených, kterých se situace člověka s postižením aktuálně týká a kteří potřebují odbornou radu pro řešení dané situace.


Možné předsudky a negativní hodnocení o uživatelích:

a) Člověk se sluchovým postižením je zároveň mentálně postižený.

b) Člověk se sluchovým postižením si není schopen obstarat své záležitosti sám.

c) Člověk se sluchovým postižením má vždy zákonného zástupce, je nesvéprávný.

d) Člověk se sluchovým postižením nechodí do školy ani do práce.

e) Péče o osobu se zdravotním postižením není obtížná, pečující osoba za ni dostává dostatek finančních prostředků.
Možnosti ochrany uživatele před předsudky a negativním hodnocením:


Vůči uživatelům:

a) Jednání, které se týká uživatele, je uživatel vždy přítomen.

b) Pokud tomu nebrání zdravotní stav, hovoříme přímo s uživatelem, nikoli se zástupcem, doprovodem či osobou blízkou uživatele.

c) Uživatel je vedoucím pracovníkem i sociálními pracovníky podporován v samostatném rozhodování.

d) Ujištěním a zhodnocením si na závěr poradenského rozhovoru s uživatelem ověříme pochopení poskytovaných informací k řešení nepříznivé sociální situace.

e) Uživatel má právo na partnerské jednání na úrovni, uživatelům v osobním kontaktu od vhodného věku (odhadem od 15-ti let) vyjadřujeme úctu vykáním. V telefonickém hovoru a psaných formách vykáme všem uživatelům.


Vůči veřejnosti:

a) Všichni pracovníci působí osvětově na veřejnost prostřednictvím vyvracení mylných informací o lidech se sluchovým postižením a pečujících osobách.

b) Pracovníci dávají uživateli dostatečný prostor pro sebevyjádření, podporují jej v samostatném vystupování vůči veřejnosti (např. komunikace s úřady). Pracovník je povinen vyzvat dotyčné osoby, aby hovořily s uživatelem.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje pod službou Odborného sociálního poradenství. Pracovníci poradny jsou seznámeni se způsobem využití a ovládání jednotlivých pomůcek, ke složitějším existují návody, které se při výpůjčce předávají i klientům. Kompenzační pomůcky jsou uskladněny v kanceláři.
„Řád půjčovny kompenzačních pomůcek“, „Smlouva o výpůjčce kompenzační pomůcky“, „Smlouva o vrácení zapůjčené kompenzační pomůcky“ a „Seznam prodejců, pracovišť, servisů sluchadel a kompenzačních pomůcek v České republice“ tvoří přílohy této směrnice (viz Standard 1).Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah