Standard č.8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje


8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Odborné sociální poradenství nemůže pokrýt všechny oblasti potřeb osob se sluchovým postižením, nebo oběti trestného činu a ani to z hlediska integrace osob se sluchovým postižením do společnosti není žádoucí. Proto pracovníci spolupracují s dalšími institucemi, odborníky a osobami z okolí člověka se sluchovým postižením.


Poskytovatel podle potřeby spolupracuje s:

1. Odborníky z oblasti zdravotnictví – jedná se o lékaře z oborů foniatrie, ORL, neurologie, pediatrie, klinické logopedie atd.
2. Zdravotními pojišťovnami při zajišťování úhrad určitých kompenzačních pomůcek nebo služeb pro osoby se sluchovým postižením
3. Specializovanými firmami zabývajícími se kompenzačními pomůckami, sluchadly – tj. spolupráce s techniky při zajišťování pomůcek, oprav, informování o nových kompenzačních pomůckách
4. Pedagogickými institucemi – jedná se o učitele dětí se sluchovým postižením, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, logopedy
5. Ostatními organizacemi, které poskytují služby osobám se sluchovým postižením např. s Centrem pro zdravotně postižené při poskytování služeb osobní asistence, Jihlavským spolkem neslyšících, organizacemi SNN v ČR, KO Vysočina, Národní radou zdravotně postižených kraje Vysočina.
6. Ostatními organizacemi, které pracují s oběťmi trestných činů, Probační a mediační službou, Intervenčním centrem, Bílým kruhem bezpečí.
7. Koordinačním uskupením nestátních neziskových organizací kraje Vysočina
8. Orgány státní správy – jedná se o spolupráci ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí, Krajským úřadem kraje Vysočina, Magistrátem města Jihlavy, obecními úřady při zajišťování financí, sociálních služeb, úhrady příspěvků za kompenzační pomůcky, Odborem pro ochranu práv dětí.
9. Úřadem práce – při řešení problematiky zaměstnávání osob se sluchovým postižením nebo zajišťování pracovníků PC
10. S policií, státním zastupitelstvím, psychology a psychiatry.
11. Školami připravujícími studenty pro práci se sluchově postiženými – praxe studentů, přednášky
12. Dobrovolníky se zájmem o pomoc osobám se sluchovým postižením
13. Psychologem
14. Médii při prezentaci služeb a témat týkajících se sluchového postižení např. Jihlavské listy
Poskytovatel podporuje uživatele ve využití dalších služeb v regionu, kontaktech a zprostředkovává mu kontakty na další instituce nebo organizace, které potřebuje k řešení své situace nebo problému.
Stejně tak jsou pracovníci povinni spolupracovat s dalšími právnickými i fyzickými osobami, které uživatel označí v zájmu vyřešení své obtížné sociální situace.
Pokud to situace vyžaduje, zprostředkovává poradce uživateli služby jiných fyzických a právnických osob podle jeho individuálně určených potřeb. Bude se jednat např. o spolupráci odborného pracoviště nebo konkrétního odborníka (odborného lékaře, právníka) apod.
Součástí jednání s uvedenými orgány nebo institucemi může být předání informativního materiálu (informačního letáku, apod.), ve kterém jsou obsaženy základní informace o poradenském pracovišti a jeho nabídce. V rámci mapování terénu jsou také zjišťovány možnosti návazných služeb ze strany jiných poskytovatelů.
Seznam prodejců, pracovišť, servisů sluchadel v ČR tvoří přílohu č. 10 této Metodiky.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky