Standard č.4 – Smlouva o poskytnutí služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.4 – Smlouva o poskytnutí služby


4. Smlouva o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství

4.1. Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování odborného sociálního poradenství

    Poskytování sociálních služeb je podle zákona o sociálních službách založeno na smluvním principu mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Sjednávání druhu služby a rozsahu poskytovaných služeb podle individuálních potřeb ve smlouvě, včetně konkrétních podmínek poskytování služby je významným krokem směřujícím k uplatnění svobodné vůle osob, kterým jsou služby poskytovány. Zákon stanoví povinné náležitosti obsahu smlouvy. Současně je zajištěno zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat při uzavírání smluv a nemají zákonného zástupce, obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Smlouva o poskytnutí služby pro sluchově postižené je soukromoprávní smlouvou a vztahují se na ni ustanovení Občanského zákoníku.
Smlouva o poskytnutí odborného sociálního poradenství pro sluchově postižené je uzavírána převážně ústní formou, ale lze ji uzavřít i formou písemnou. V jednodušších poradenských situacích půjde o výsledek rozhovoru, který bude pracovníkem zaznamenán do evidence. Pracovník se řídí vnitřními pravidly pro uzavírání smluv o poskytování služby odborného sociálního poradenství určeného uživatelům sociálních služeb.
Vzorová písemná smlouva je přílohou č. 7 této Metodiky.


4.2. Možná rizika při uzavírání smluv o poskytování odborného sociálního poradenství pro sluchově postižené

• Označení smluvních stran – pozornost je třeba věnovat označení poskytovatele u některých celostátních subjektů poskytujících sociální službu, za něž bude smlouvu uzavírat její místní složka, ve vztahu k její právní subjektivitě. Uživateli by mělo být ze smlouvy dostatečně jasno, kdo je jeho smluvním partnerem.

• Druh sociální služby – zde může nastat situace, že je uživateli poskytováno více typů sociálních služeb jedním poskytovatelem. Zde se jeví jako účelné zvážit, zda je pro uživatele výhodné jejich uvedení v jedné smlouvě, nebo zda uzavřít dvě nebo více samostatných smluv.

• Rozsah poskytování sociální služby – je třeba upozornit uživatele na nutnost přesného výčtu jak rozsahu, tak i obsahu služby. Precizace tohoto ustanovení smlouvy je pro uživatele významná. Může nastat riziko ze strany poskytovatele, že některé aspekty služby nebudou ve smlouvě dostatečně popsány a v praxi pak nebudou poskytovány.

• Místo a čas poskytování služby – významné ustanovení smlouvy. Nutno specifikovat obecný čas poskytování celé, ale také uvést alespoň rámcově i základní činnosti při poskytování sociální služby.

• Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení – odborné sociální poradenství je podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, bezplatné.

• Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem – praxe ukazuje, že uživatel nemůže být z objektivních důvodů dostatečně seznámen se všemi vnitřními pravidly, kterými se poskytovatel řídí. Je třeba vystihnout nejdůležitější práva a povinnosti související se standardy a konkrétní službou a uživatele s nimi vhodným způsobem seznámit. Důležité je vysvětlit případné nejasnosti vzniklé v této oblasti.

• Výpovědní důvody a lhůty – jsou součástí smlouvy, je třeba uvést důvody výpovědi obou stran. Uživatelům by měly být důvody pro ukončení smlouvy i lhůta prokazatelně srozumitelné.

• Doba platnosti smlouvy – může být stanovena na dobu určitou i neurčitou.

• Prohlášení – je zde uvedeno, že uživatel je seznámen a souhlasí s obsahem smlouvy, stvrzuje to svým podpisem. Stejně tak uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů.


4.3. Kritéria uzavírání smluv

Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené jsou poskytovány zpravidla na základě ústní dohody nebo konkludentního jednání zejména v případech telekomunikace a písemné formy dotazu. V odůvodněných případech nebo na žádost uživatele je uzavřena písemná smlouva.

Kritéria:
a) Pracovník a uživatel uzavírají ústní dohodu nebo písemnou smlouvu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství. V případech dotazů písemných nebo formou telekomunikace lze uzavřít smlouvu formou konkludentního jednání.
b) Ve smyslu metodiky ke službě poradce při uzavírání ústní dohody postupuje tak, aby uživatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy.
c) Pracovník sjednává s uživatelem rozsah a průběh poskytování odborného sociálního poradenství s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání uživatele.
d) V písemné smlouvě jsou uvedeny podmínky a pravidla poskytování služby, včetně Souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatele.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky