Standard č.3 – Pravidla pro kontakt se zájemcem o službu a uživatelem - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.3 – Pravidla pro kontakt se zájemcem o službu a uživatelem


3. Pravidla pro kontakt se zájemcem o službu a uživatelem a uživatelem

3.1.Jednání se zájemcem o poskytnutí služby

Při jednání platí zásada, že zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne dostatek prostoru k vyjádření jeho přání, potřeb nebo problému. Zájemce o službu je před uzavřením dohody ústní nebo písemnou formou předem srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami poskytování služby, intervence či jiné pomoci. Pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně formulují další postup.


Kritéria:

1. Pracovníci informují zájemce o službu o nabídkách služeb i podmínkách pro jejich poskytování. Nabídka je často dávána i v písemné podobě v různých informačních tiskovinách.
2. V konkrétních případech, kdy uživatel projeví zájem nebo naznačí potřebu formulovat osobní cíl, jsou pracovníci nápomocni při jeho stanovení při zachování vlastního přání zájemce.
3. Informace jsou poskytovány vždy s ohledem na situaci osob se sluchovým postižením a jejich možnosti tak, aby sám zájemce o službu poznal, zda bude služba naplňovat jeho potřeby a mohl se informovaný rozhodnout, zda ji využije či nikoliv. Je také dohodnuto ve vzájemné interakci, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah služby a konečný výsledek (cíl), kterého chce zájemce o službu dosáhnout.
4. Plánování služby vždy zohledňuje sociální a zdravotní stav žadatele a omezení z ní vyplývající.
5. Informace o službě jsou zájemci poskytovány s ohledem na jeho sluchové postižení, zejména možnosti jeho komunikace. Vždy je dbáno na to, aby zájemce porozuměl dostatečně nabídce služby a poznal, zda služba splní jeho představu a přání. Výsledkem jednání vždy musí být informované rozhodnutí zájemce. Za tím účelem SNN v ČR, KO Vysočina spolupracuje s vytipovanými odborníky a institucemi, které pomáhají při komunikaci s klientem v případě, že pracovník není dostatečně kvalifikován. Jedná se zejména o znakový jazyk, artikulační tlumočení, o prstovou abecedu či speciální komunikační techniky u hluchoslepých atd.
6. SNN v ČR, KO Vysočina má stanovena písemná pravidla, za jakých okolností může žadatele o službu odmítnout.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky