Standard č.12 – Informovanost o poskytnuté sociální službě - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.12 – Informovanost o poskytnuté sociální službě


12. Informovanost o poskytnuté sociální službě

SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. má zpracován soubor informací o odborném sociálním poradenství, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena tyto informace veřejnosti zpřístupňují.

    Poslání, cíle, cílová skupina a zásady jsou součástí veřejných dokumentů (informačních letáků, webových stránek, pomocí regionálních médií, vývěsek, facebooku aj.) a jsou dostupné tak, aby s nimi byla seznámena široká veřejnost, především pak potenciální uživatelé, jejich rodiny a blízké okolí.

    Pracovníci znají poslání, cíle a zásady poskytované služby. Jsou s nimi seznámeni na pracovních poradách, vzdělávacích seminářích, supervizních skupinách a dalšími formami. Mají možnost je doplňovat a diskutovat o nich. Z uvedených akcí a doškolovacích seminářů jsou na jednotlivých pracovištích prezenční listiny s uvedením obsahu a zaměření.

    Nabídka služeb je zveřejněna formou informačního letáku, brožurky, webových stránek, regionálního tisku, vývěsek apod. Důležité jsou také odborné semináře zaměřené na určitou službu a další akce, s jejichž průběhem i závěry je možno informovat odbornou i širokou veřejnost.

    Nabídka je dostatečně veřejná a lidem se sluchovým postižením dostupná. Informace jsou pravdivé, srozumitelné a jednoznačné a jsou přizpůsobeny specifickým potřebám uživatelů – např. ve zvětšeném písmu, bez nadbytečných cizích slov apod. Informace o službě jsou podle potřeby také aktualizovány.     K informacím patří také právní forma, IČO, jméno statutárního zástupce, kontaktní osoba, sídlo poskytovatele a jeho dostupnost (event. plánek, mapka), telefony, faxy, e-mailové adresy, webové stránky, hodiny pro veřejnost, obsah, principy a cíle služby, komu jsou služby určeny, podmínky pro poskytování služby ad. potřebné informace související s poskytovanou službou.

    Důležitý je způsob distribuce a šíření uvedených informací. Vzhledem k přemíře nejrůznějších propagačních a nabídkových materiálů pečlivě zvažujeme, na jakých místech budou nabízeny a dávány k dispozici. Osvědčily se čekárny zdravotnických zařízení, úřady či zařízení sociálních služeb, úřady práce, městské úřady, Krajský úřad Vysočina, v různých poradnách apod. snažíme se využívat dostupné možnosti prezentace služby, např. na různých konferencích, sbornících, přednáškách ad. Tyto ústní informace bývají zpravidla velmi účinné.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky