PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ


Pravidla pro rozvoj zaměstnanců

SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. zajišťuje profesní rozvoj a podporu svých pracovníků působících v oblasti Odborného sociálního poradenství pro uživatele sociálních služeb.


Kritéria:

a) SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. má vnitřní předpis pro pravidelné hodnocení zaměstnanců („Hodnocení zaměstnanců“), a vnitřní předpis individuálních vzdělávacích plánů sociálních pracovníků („Individuální vzdělávací plán“).

b) SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. má zpracovaný systém výměny informací mezi pracovníky o službě odborného sociálního poradenství, podle kterého postupuje. Pravidelně jsou svolávány pracovní porady týmů poradenských pracovníků na krajské úrovni a koordinátorů služby na celostátní úrovni. Výměna informací probíhá za pomoci informačních tiskovin a elektronickou cestou a interních webových stránek.

c) Pro pracovníky je zajištěna podpora formou supervize, a to na úrovni tak krajské. Pracovník má právo si vyžádat i interní supervizi u svého nadřízeného.


Pracovník nemůže samozřejmě znát na vše dostatečnou odpověď. Je však nezbytné, aby se uměl dostatečně orientovat v příslušných právních normách, v oborech souvisejících s problematikou zdravotního postižení a zaměstnávání, v nových opatřeních v legislativě a dalších oblastech, které mohou ovlivnit život hlavně sluchově postižených.

Zaměstnavatel (ředitel) dbá na systematické doškolování a profesní rozvoj pracovníků. Vychází především z nových legislativních opatření souvisejících s problematikou sluchově postižených, z potřeb uživatelů a nových poznatků poradenské praxe. Pracovníci se zúčastňují pravidelného doškolování týkajících se opatření v sociálně právní oblasti.

Ředitel pomáhá realizovat dlouhodobý plán a vytváří pracovníkům optimální podmínky pro naplňování uvedených plánů. Pracovníci vědí, že účast na celoživotním vzdělávání je ze zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, pro ně povinná.


Mezi formy dalšího vzdělávání ve smyslu návrhu zákona patří:
− specializační vzdělávání zajišťované vysokými a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,

− akreditované kurzy,

− odborné stáže v zařízeních sociálních služeb,

− účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích,

− sebezkušenostní výcviky,

− publikační, pedagogická nebo vědecko-výzkumná činnost,

− individuální vzdělávací plán pro každou službu.





Pracovní tým, jeho rozvoj a řízení

Ředitel systematicky buduje spolu s pracovníky pracovní tým, který aktivně spolupracuje na dosažení stejných cílů. Členové týmu vzájemně spolupracují a komunikují.
V organizaci jsou písemně stanoveny pozice jednotlivých pracovníků, jejich náplně práce a stanovení kompetencí jednotlivých pracovníků. Pracovníci mají možnost účastnit se pracovních porad, případně dalších forem setkávání týmu.



SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. zabezpečuje v rámci Odborného sociálního poradenství metodické vedení spočívající zejména v:

- poskytování odborných konzultací,

- informačním servisu, zabezpečování odborných a metodických materiálů,

- v případě potřeby zprostředkování odborné konzultace nebo pomoci externího supervizora, psychologa, právníka, ekonoma, a dalších odborníků,

- v pomoci při zprostředkování kontaktů s orgány státní správy, samosprávy a dalšími institucemi,

- pomoci při řešení konkrétních situací a problémů, které poradenský pracovník nemůže sám zajistit, pomoc při zajištění administrativy ad.





Supervize pracovníků

Se stoupajícími nároky na pracovníky stoupá také míra jejich psychické i fyzické zátěže. Složitost systému se projevuje i v rámci interpersonálních vztahů u poskytovatelů sociálních služeb.

Supervize SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je souborem aktivit organizovaných kompetentním pracovníkem poradny, které garantují dobrou profesionální úroveň služby Odborné sociální poradenství a které podporují její další rozvoj. Supervize se může zaměřit i na vzdělávací a výcvikové akce, poskytování odborných materiálů, konzultací, práci v supervizních skupinách. Je nezbytnou součástí profesionální přípravy i praxe.

Poradenským pracovníkům je poskytována kvalifikovaná podpora, nejčastěji formou externí supervize týmové. V organizaci supervize funguje především jako podpora pracovníků, posilování jejich profesionality, poskytování zpětné vazby, prevenci syndromu vyhoření, při stresových situacích, dalším vzdělávání a dalších témat. Poskytuje odbornou pomoc pracovníkům zahrnující např. rozbor konkrétních poradenských případů, řešení teoretických dilemat a praktických potíží při realizaci služby. Supervize pomáhá pracovníkům s jejich obtížemi, s nimiž se setkává ve své práci, staví především na tom, co se pracovníkovi daří
a pomáhá mu hledat nové možnosti a užitečnější pohledy na sebe i svou práci.
Cílem supervize je také kromě předávání odborných zkušeností a dovedností také prevence nebo redukce chyb pracovníka vyplývajících z nedostatečné sebereflexe nebo neprofesionálního jednání.

Supervizi provádí kvalifikovaný člověk a jedná se o nezávislého externího odborníka. Při zahájení supervize se supervizor snaží s organizací a pracovníky seznámit a získat jejich důvěru. Pokud pracovníci nechápou účel a poslání supervize a nemají důvěru k supervizorovi, míjí se tato pomoc účinkem, může mít i negativní dopady na atmosféru v organizaci nebo na jednotlivé pracovníky.

V SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. pracovníci využívají především individuální supervizní konzultace, případové supervize, supervizní práce se skupinami pracovníků. Mezi supervizorem, vedením organizace a pracovníky je vztah vyjádřený v dohodě (kontraktu) o supervizi.





Systém supervize

I. ÚVOD
Systém supervize navazuje na hlavní poslání SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. – dosáhnout co nejvyšší kvality života sluchově postižených uživatelů a kvality poskytovaných služeb. Organizace využívá supervizi ke zkvalitnění péči o zaměstnance, jejich dalšího vzdělávání, poskytování kvalifikované podpory a v neposlední řadě také do systému kontroly kvality služeb.

Organizaci supervize:
a) napomáhá ke zvyšování kvality služeb a celé činnosti organizace,
b) umožňuje vést pracovníky při výkonu jejich práce, posilovat jejich zodpovědnost, napomáhat ke zvyšování jejich kompetentnosti a kvalifikovanosti (profesionality) a také realizovat nezbytnou kontrolu (vnitřní audit) kvality jejich práce.


II. DEFINICE SUPERVIZE REALIZOVANÉ V SNN v ČR, z.s., KO VYSOČINA, p.s.
(definování potřeb a očekávání pracovníků a organizace od supervize v organizaci)


Supervize přijatá SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je dlouhodobým procesem učící se organizace, který:
pracovníkům

- dává příležitost zamýšlet se nad svou prací, diskutovat o ní, vyjádřit své pocity, které s prací souvisí, rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oboru

- umožňuje dostávat potřebnou podporu,

- umožňuje proniknout hlouběji do vzniklých problémů (vztahových, kompetenčních atd.)

- umožňuje řešit etická dilemata a další otázky souvisejících s jejich prací,

- novým pracovníkům

- umožňuje podporu a vedení (zapracování) supervizorem


III. MÍSTO KONÁNÍ SUPERVIZE

Za optimální se považuje samostatná místnost s potřebným zázemím (ničím nerušené pohodlné sezení, možnost zapisovat poznámky, dostatečně osvětlená, případně uzpůsobená přístupu a orientaci sluchově či jinak postiženým pracovníkům, s odpovídajícím hygienickým vybavením). Supervize neprobíhá za přítomnosti dalších osob, které nejsou uvedeny v dohodě o supervizi.


IV. DOKUMENTACE SUPERVIZE

Dokumentace obsahuje záznamy ze supervizních rozhovorů a skupin a je přísně důvěrná. Je ukládána na bezpečné místo bez možnosti přístupu dalších osob. Za toto ustanovení odpovídá ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. nebo jím pověřený pracovník, který dokumentaci vede.

Záznam supervize obsahuje:

a. přípravu supervize

b. jména účastníků, datum

c. kontrakt (dohodu) - cíl

d. průběh

e. vyhodnocení rozhovoru (výstup)

f. eventuální návrhy na další řešení, postupy a další opatření

g. termíny a obsah eventuálních dalších setkání

h. podpisy supervizora i pracovníka o zachování mlčenlivosti


V. VYHODNOCENÍ SUPERVIZE

Vyhodnocování záznamů provádí supervizor buď sám a předkládá zprávy řediteli SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. nebo v případě potřeby supervizor provádí vyhodnocení s ředitelem a koordinátorem supervize.

V záznamech je vždy uvedeno, které údaje či informace si supervidovaný pracovník nepřeje zveřejnit nebo údaje, které naopak pracovník žádá předložit odpovědnému pracovníkovi či nadřízenému orgánu. Tyto údaje a stanovisko pracovníka jsou supervizorem i ředitelem SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. plně respektovány.

Obsahuje-li vyhodnocení supervize problémy či úkoly přesahující pravomoci ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., je zpracována informace pro nadřízený orgán – Krajský výbor (podle povahy problému). Předání informace musí být předem dohodnuto se supervidovaným pracovníkem. Pouze ve výjimečných případech, které by zásadním způsobem poškodily či ohrozily činnost organizace, může supervizor tento problém konzultovat s ředitelem SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. bez souhlasu pracovníka, avšak bez použití záznamů
o supervizním rozhovoru.


VI. CÍL SUPERVIZE V SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Cíl supervize úzce navazuje na poslání SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. dosáhnout co nejvyšší kvality poskytovaných služeb a podpory sluchově postiženým. Této kvality je možno dosáhnout tehdy, pokud v nich pracují kvalifikovaní, motivovaní a kompetentní pracovníci.


Pracovníci SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. s pomocí supervize:

a. mají příležitost rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence
b. dostávají podporu tehdy, mají-li ve své práci problémy, pochybnosti nebo se dostávají do jiných nepříznivých situací
c. jsou schopni řešit stresy vznikající v jejich práci
d. mají možnost se ujistit, že svou práci dělají dobře nebo dostat podporu pro to, aby ji vykonávali lépe a vyvarovali se eventuálních chyb
e. vědí, že si organizace jejich práce váží


Nově nastupující pracovníci s pomocí supervize:
Kromě shora uvedeného
a. rozumí své práci, roli a své zodpovědnosti na pracovišti i v celé organizaci
b. jsou doprovázeni (zapracováni) v začátcích svého působení na novém pracovišti


VII. FORMY SUPERVIZE (z hlediska obsahu)

SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. může uplatňovat tyto formy supervize:

a) individuální (je určena všem pracovníkům SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.)

b) skupinová (dtto)

c) týmová (je určena pracovníkům, kteří realizují jednotlivé projekty či dlouhodobé úkoly)

d) manažerská (je určena řediteli SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. a vedoucím pracovníkům SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.)


VIII. SUPERVIZNÍ TÝM A VZTAHY V SUPERVIZI

Supervizi realizuje supervizní tým, který je každým rokem zpřesňován v Dohodě o supervizi a je závislý na rozsahu činnosti, počtu pracovníků a dalších okolnostech, souvisejících s procesem supervize.

Základní supervizní tým tvoří kvalifikovaní pracovníci – interní supervizor – (ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.) a jeden externí supervizor.


IX. FREKVENCE SUPERVIZE

Frekvence supervize je upřesňována ročními plány supervize v organizaci. Vychází ze skladby a počtu pracovníků SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., které zpravidla souvisejí s realizací projektů jednotlivých sociálních služeb v daném roce. Roční plány supervize jsou součástí plánů činnosti organizace a jednotlivých projektů.


X. DOBA TRVÁNÍ SUPERVIZE

U individuálních rozhovorů je zpravidla délka trvání 45-60 minut, u skupinové a týmové supervize je optimální tato doba v rozpětí 60-90 minut. Podle potřeby je možno tuto dobu zkracovat nebo prodlužovat.

Konkrétní postup realizování systému supervize v organizaci je vyjádřen v Dohodě
o supervizi v SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., která je uzavírána každým rokem. Tato dohoda obsahuje konkrétní jména pracovníků i supervizorů.

Průběh supervize je vyhodnocován a závěry hodnocení jsou předkládány řediteli SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.




Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte nás



Tip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah