Příloha 7 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 7

 

Příloha č. 7
 

Smlouva o poskytnutí odborného sociálního poradenství
 
Pracoviště jihlava
 
Níže uvedeného data
 
                         
                                                   
                                                       Uživatel _____________________           Datum   narození _____________________
        
       
         
                                                       Bydliště __________________________________________________________
        
       
         
                                                      Tel./SMS _____________________________
        
       
         
                                                       E-mail ______________________________
        
       
 
v textu této smlouvy dále jen „UŽIVATEL
 
a
 
         
SNN v ČR, KO Vysočina,p.s. Úprkova 6, 586 01 Jihlava,
            
IČ: 70955751
       
 
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel

 
UZAVÍRAJÍ

 
smlouvu o poskytnutí odborného sociálního poradenství
 
podle Zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách (dále jen „Smlouva“)
 

I. Rozsah poskytování sociální služby
 
Uživatel s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování odborného sociálního poradenství podle § 37, odst. 3 zákona o sociálních službách:

 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 
b) sociálně terapeutické činnosti,
 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 II. Místo a čas poskytování služby
         
(1)Služby   sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují:
     
         
kde
        
SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.
  
Úprkova 6,    586 01 Jihlava
        

terénně   
        
        
ambulantně
        
                                    
 
(2)  Služby sjednané v čl. I. smlouvy se poskytují po dobu platnosti této smlouvy.
         


                                                                            Ambulantně                                              Terénně:   po dohodě s klientem
            
                                                                    Po   8:00  -   11:00  hodin                                        Po               -             hodin
                                                                       Út               -                 hodin                                       Út    8:00   -   11:00  hodin
        
                                                                       St    8:00   -   11:00    hodin                                       St                -                hodin
        
                                                                       Čt               -                 hodin                                       Čt    8:00   -     11:00  hodin
        
                                                                      Pá    Dle  dohody         hodin                                       Pá               -                  hodin
        
       
         
3)   Klient si objednává služby osobně na adrese:
        
SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.
  
Úprkova 6, 586   01Jihlava
            
nebo na tel. / Fax:
        
567 300 247
        
snncr.vysocina@tiscali.cz
        
            
nebo na mobilní číslo
        
606 957 295   /
  
702 022   540
        
        
                              
 
III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
 
Odborné sociální poradenství dle výše uvedeného zákona § 72 je poskytováno osobám s poruchami komunikace, způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci, bez úhrady.

 
IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
 
poskytování služby
 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla (směrnice) mu byla předložena v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.

 
V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 
(1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
 
(2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 
a) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování sociální služby, např. nedostaví se bez omluvy,
 
b) jestliže se uživatel chová k poradci způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,
 
c) jestliže poskytovatel neobdrží dostatečnou dotaci na poskytování služby.
 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku není třeba. Výpověď počíná běžet následující den, kdy byla tato výpověď uživateli doručena.

 
VI. Doba platnosti smlouvy
 
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.

 
VII. Závěrečná ustanovení
 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 
(2)  Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
 
(5) Uživatel svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováváním výše uvedených osobních údajů.
 
 
V Jihlavě dne                                        
 
 
         
        
Uživatel _________________________________                   Poskytovatel – pověřený pracovník ___________________________________
       
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky