Příloha 6 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 6

 
Příloha č. 6


SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. vydává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vnitřní směrnici, která upřesňuje zacházení s osobními údaji uživatelů služeb a zaměstnanců SNN v ČR, KO Vysočina.
Osobní údaje zaměstnanců a uživatelů služeb jsou evidovány v osobních složkách, která nesmí být zpřístupněna jiným osobám, které s touto složkou přímo nepracují. Přístup do osobních složek zaměstnanců a uživatelů služeb má jen pověřený zaměstnanec, který je v zaměstnaneckém poměru a pro studijní a vědecké účely student provádějící v  SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. odbornou praxi a uživatel služeb dal k tomu výslovný souhlas.
Získané informace mohou být zajišťovány, zpracovány a uchovány v rozsahu uvedeném v Souhlasu.
Získané informace mohou být využívány pouze v rozsahu a účelu, pro něž byly získány, tj. pro zajištění sociální služby (jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, rodné číslo, druh sluchové vady, komunikační prostředek, druh kompenzační pomůcky). Výše uvedené údaje jsou získávány ústně a z osobních dokladů, který uživatel předkládá při vzniku smlouvy o službě. Změny jsou prováděny se souhlasem uživatele.
Je zabezpečena ochrana osobních údajů a dat před neoprávněným nebo nahodilým poškozením (vytvořením jejich zálohy), před neoprávněným přístupem (vytvořením softwarových kódovaných přístupů). Archivace dat se provádí v souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Spisovým a skartačním řádem SNN v ČR, KO Vysočina. Archivace dat se provádí pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání právního vztahu uživatele služby či zaměstnance.
Je nepřípustné:
 pořizování jakékoliv kopie a zjišťování jednotlivých údajů z databází pro další osoby,
 pracovat s osobními údaji způsobem, který znamená zveřejnění třetím osobám,
 aby měly přístup do osobních složek nepovolané osoby, které by mohly zjistit osobní údaje uživatelů služeb a zaměstnanců,
 nedodržení výše uvedených ustanovení bude chápáno jako porušení pracovní kázně,
 podle stupně závažnosti budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 3. 2012
Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky