Příloha 5 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 5

 
 
Příloha č. 5


 
SMLOUVA O VÝPŮJČCE KOMPENZAČNÍ  POMŮCKY
 
uzavřená podle § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
 
ve znění pozdějších předpisů
 
Smluvní  strany :
 
1.  PŮJČITEL:
 
   Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR KO Vysočina, p.s.
 
Jihlava, Úprkova 6, 586 01 Jihlava
 
a
 
2.  VYPŮJČITEL:
 
Jméno a příjmení :                                                              datum narození :
 
Bydliště :
 
Č. OP :
 
uzavírají smlouvu o výpůjčce:
 
Článek I.
 
PŘEDMĚT VÝPŮJČKY
 
1.                   Předmětem výpůjčky je :
         
Název pomůcky
        
výrobní číslo
            
        
       
                                              
 
2.         Touto smlouvou půjčitel půjčuje uvedenou kompenzační pomůcku vypůjčiteli, aby jej užíval za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce sjednané doby.
 
Článek II.
 
PODMÍNKY VÝPŮJČKY
 
1.           Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
 
2.           Před předáním pomůcky je půjčitel povinen seznámit vypůjčitele s obsluhou pomůcky a požadavky na jeho údržbu.
 
3.           Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy pomůcku užívat, je povinen ji užívat výhradně k účelu, k němuž je určena a chránit ji před poškozením, odcizením, nebo zničením.
 
4.           Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat pomůcku k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení.
 
5.           Podpisem smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.
 
6.          Předmět výpůjčky musí být půjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 
7.           Půjčitel zapůjčuje předmět výpůjčky dle čl. I, bodu 1 této smlouvy vypůjčiteli za …… Kč.
 
8.  V případě vrácení poškozené nebo znečištěné pomůcky a při překročení   sjednané doby  výpůjčky, bude z výše vedené částky za každý následující den,
 
nebo prodlení smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z hodnoty půjčené pomůcky.
 
9.V případě ztráty nebo prodeje se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu
 
v plném rozsahu pořizovací ceny, s kterou byl při zapůjčení ceny seznámen.
 
10.Jednorázová příslušenství k pomůckám (baterie, ušní koncovky apod.) hradí  
 
Půjčitel samostatně.
 
Článek III.
 
DOBA A ÚČEL VÝPŮJČKY
 
1.         Doba zapůjčení se sjednává na dobu určitou od ………….  do …………….., prodloužení smlouvy o výpůjčce je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Změna bude oboustranně potvrzena písemně ve smlouvě o výpůjčce.
 
Článek IV.
 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
 
1.          Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neužívá věc řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván.
 
2.          Vypůjčitel pomůcky uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas s uvedením svých osobních údajů za účelem evidence o zapůjčení  kompenzační pomůcky.
 
3.         V případě vypůjčení sluchadla se před jeho použitím vypůjčitel zavazuje navštívit svého foniatra, který mu sluchadlo seřídí na jeho sluchovou ztrátu.  
 
4.              Obsah této smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.
 
5.         Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník, v platném znění.
 
6.         Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle.
 
7.              Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 
8.         Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem současného podpisu smluvními stranami.
 
V ……………………. dne : …………………………………….
 
           Půjčitel:                                                                                       Vypůjčitel:Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky