Příloha 14 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 14

 
Příloha č. 14

METODIKA INTERNÍ KONTROLY V  SNN V ČR, KO Vysočina, p.s.

PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

Obsah:
1. Cíle kontroly
2. Metody a postupy kontroly
3. Vyhodnocování a závěry

Příloha: Metodika ke kontrole plnění standardů kvality služeb poskytovaných v SNN v ČR:
1. Cíle kontroly
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s. považuje vnitřní kontrolu kvality své činnosti za jeden ze základních metodických dokumentů. Vnitřní kontrola bude zaměřena především na dodržování standardů kvality služeb, které jsou poskytovány na jednotlivých pracovištích sluchově postiženým dětem, jejich rodičům i dospělým se sluchovým nebo kombinovaným postižením (sluchové s jiným).
Cílem vnitřní kontroly je především dodržování standardů kvality poskytovaných služeb. Hlavním ukazatelem jejich dodržování je spokojenost uživatelů s poskytovanými službami. Hlavním ukazatelem jejich dodržování je spokojenost uživatelů s poskytovanými službami, zvyšování jejich kvality a stanovení oblastí, ve kterých jednotlivá pracoviště potřebují větší podporu a dosažení vyšší úrovně. Jsou také východiskem k sebereflexi pracovního týmu centra a nástrojem podpory a profesního růstu jednotlivých pracovníků celé organizace.
2. Metody a postupy interní kontroly
Mezi hlavní metody kontroly patří:
 místní šetření (tj. šetření na jednotlivých pracovišť)
 rozhovory s vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť
 rozhovory s pracovníky působícími v jednotlivých službách (např. sociálními poradci, s osobními asistenty atd.)
 analýza dokumentace jednotlivých pracovišť (především evidence uživatelů služeb a poskytnutých služeb)
 analýza zpětné vazby od uživatelů (této metody se používá spíše při zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami – viz interní metodika k tomuto standardu)


3. Popis jednotlivých metod:

Místní šetření

Účelem této metody je získání důkazů těch kritérií jednotlivých standardů, které je možné získat především návštěvou konkrétního pracoviště a jeho kontrolou. Jedná se např. o kontrolu pracovních podmínek, ve kterých kluby působí, kde jsou přijímáni žadatelé o služby, o jeho vybavení a zařízení, zda odpovídají potřebám zdravotně postižených, zda pracoviště disponuje protipožárními prostředky a je vybaveno předepsanými dokumenty a další.
Pro tento druh kontroly je zpracován orientační záznamový arch vycházející ze Standardů kvality sociálních služeb a z podmínek organizace.
Kontrolní aktivita spočívá především na řediteli nebo pracovníkovi pověřeném kontrolou určeného pracoviště, který si shání důkazy, které ověřuje informace, popisuje situaci a analyzuje ji. O návštěvě pracoviště zpracuje písemný záznam, se kterým seznámí ředitele organizace. Oba v případě potřeby formulují závěry vyplývající ze šetření. V případě, že se na formulaci neshodnou, jsou do záznamu uvedeny názory a argumenty obou stran. Toto opatření je důležité pro objektivitu konečného hodnocení.
Rozhovory s vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť
Účelem této metody je získat v rozhovoru důkazy pro plnění jednotlivých kritérií ke standardům a ověřit dodržování písemných dokumentů pracoviště. Rozhovorům s  vedoucími pracovníky předchází analýza dokumentace pracoviště. Jedná se např. o  znalost bezpečnostních předpisů, o dostupnost základních dokumentů pracoviště klientům – směrnic týkajících se stížností, knihy přání a stížností, o dostatečnou informovanost o poskytovaných službách v příslovečném regionu a celou řadu dalších zjištění pomocí osobního kontaktu. Šetření probíhá ve vzájemném dialogu, je interaktivní. U této metody je rovněž vhodné, aby kontrolní pracovník zpracoval písemný záznam, eventuálně formuloval závěry spolu s ředitelem. Při rozporu je v záznamu uveden závěr obou zúčastněných stran.
Stejně jako u předchozí metody je pro rozhovory s pracovníky vyhotovena orientační metodika (viz níže)
Rozhovory s pracovníky působícími v jednotlivých službách
Účelem metody je získat v rozhovoru důkazy těch kritérií, pro jejichž naplnění je takový způsob dokazování vhodný. Jedná se např. o zjištění názoru pracovníka, zda je služba ze strany pracovníka dobře koordinována, zda je pro její poskytování dostatek metodických materiálů, zda je pracovníkům poskytována dostatečná podpora, umožněno celoživotní vzdělávání a další. Z kontroly je rovněž pořízen písemný záznam a formulována závěry. Rozhovor je veden na základě orientační metodiky vycházející ze standardů.
 Analýza dokumentace jednotlivých pracovišť
Touto metodou je kontrolováno především vedení evidence uživatelů služeb a poskytování jednotlivých služeb, úroveň ochrany osobních údajů, dodržování kritérií zejména procedurálních standardů. Kontrola je zpravidla jednostranná, kontrolní pracovník vyhledává důkazy z vybraných dokumentů pracoviště a analyzuje je. Z analýzy dokumentace je pořízen písemný záznam a formulovány závěry.
 Analýza zpětné vazby od uživatelů služeb
Tato metoda není zatím zcela a pro uživatele může být i nezvyklá. Používá se spíše při zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami. Proto je při jejím použití nezbytné postupovat velmi uváženě a po pečlivé přípravě. Jejím účelem je hlavně zhodnocení kvality poskytnuté služby z pohledu uživatele. Ten má vždy právo odmítnout se šetření zúčastnit. V organizaci bude tato metoda využívána zejména v těchto případech, kdy nastanou pochybnosti o kvalitě poskytovaných služeb na určitém pracovišti nebo jiné okolnosti, kdy použití předchozích metod nebude mít potřebnou vypovídající hodnotu.
4. Vyhodnocování a závěry
Kontrola je ukončena sestavením kontrolního protokolu, v němž je zachyceno, jak jsou plněny jednotlivé standardy, respektive jejich kriteria. Součástí protokolu mohou být i eventuální nevyřešené rozpory s vedením organizace. Protokol je podepsán ředitelem nebo kontrolním pracovníkem, eventuálně kontrolním týmem a vedoucím pracovníkem kontrolovaného pracoviště.
Protokol je předán řediteli KO SNN Vysočina,p.s. který seznámí Výkonný výbor KO SNN Vysočina s výsledkem kontroly. Vedoucí pracoviště může v případě, že se závěry protokolu nesouhlasí, podat písemné připomínky do 15 dnů.
Ředitel  SNN Vysočina s Výkonným výborem KO SNN Vysočina, p.s. protokol projedná a podle potřeby a závěrů stanoví postupy pro řešení zjištěných nedostatků, včetně termínů jejich odstranění či nápravy. Výsledky jednání jsou zaprotokolovány v zápisu pracovní porady či zasedání Výkonného výboru

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 3. 2012
Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky