Příloha 13 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 13

 
Příloha č. 13

VEDENÍ ROZHOVORU S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ

Hodnocené pracoviště:
Termín kontroly:
Ředitel (pracovník pověřený kontrolou):
Rozhovoru s pracovníkem předchází analýza dokumentace pracoviště. Při analýze dokumentace příslušného pracoviště sleduje pracovník pověřený kontrolou zejména tato kritéria:

U přímého poskytování služby
• způsob poskytování služeb umožňuje, aby uživatelé služby se sluchovým nebo kombinovaným (sluchové zároveň s jiným) postižením mohli využívat místní instituce, přirozenou vztahovou síť a své vlastní možnosti,
• způsob poskytování služeb umožňuje, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí,
• je respektováno rozhodnutí uživatelů o možnostech řešení vlastní situace,
• při služby a ve všech jednáních s uživateli je vždy v první řadě dbáno o zájem uživatele služby,
U služeb, kdy služba je pouze zprostředkována:
• pracovníci pomáhají uživatelům kontaktovat a využívat další služby podle jeho potřeb a přání, zejména takové, které směřují k podpoře co největší samostatnosti a jeho začlenění mezi zdravé spoluobčany
• v případech, kdy pracoviště není schopno svými možnostmi uspokojit požadavky žadatele o službu, odkazuje jej či zprostředkovává kontakt s jinými odbornými institucemi
První kontakt s uživateli:
• informace o službách jsou zájemcům o službu poskytovány s ohledem na jejich sluchové postižení (případně kombinované sluchové a jiné postižení) – možnosti jeho komunikace, možnosti jeho mobility a další hlediska vyplývající ze situace žadatele o službu,
• žadatel o službu dětí informacím dostatečně rozumí a na jejich základě je schopen se sám rozhodnout o využití služby,
• pracovník uzavírá se žadatelem dohodu (ústní nebo písemnou) o poskytnutí služby a žadatel ji může bez udání důvodu vypovědět.

Další sledovaná kritéria:
• pracovníci znají Etický kodex, je dostupný i uživatelům služeb
• uživatelé jsou informováni o způsobu vyřizování stížnosti, pracovníci znají příslušné směrnice
• je zajištěno vhodné prostředí pro jednání se žadateli o službu
• pracovníci umí komunikovat se svými uživateli
• je zajištěna mlčenlivost, jaké jsou sankce při porušení – umí na to pracovník reagovat
• na pracovišti jsou zajištěny podmínky odpovídající zákoníku práce, bezpečnostním a hygienickým předpisům
• pracovníci znají postupy při haváriích a nouzových situacích v domě, kde se nachází pracoviště
• pracovníci mají dostatečný pocit zázemí a osobních jistot v personálních otázkách, celoživotního vzdělávání a supervizi
• funguje systém oboustranné komunikace mezi vedením a pracovníky, kdy byla poslední pracovní porada
• vedení hodnotí a odměňuje pracovníky
• pracovníci se zúčastní vyhodnocení služeb, provádí se hodnocení, pracovník pozná, že je jeho práce dostatečně oceněna
• jednotliví pracovníci se podílejí na celkové prosperitě celé organizace, její propagaci, dobrém jméně a zabezpečení finančními prostředků

Další poznámky, připomínky kontrolovaných pracovníků k dodržování jednotlivých standardů:

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 3. 2012
Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.


  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky