Příloha 12 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 12


 Příloha č. 12


                 PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH - PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

Podstatou technické první pomoci je odstranění příčin, které vyvolaly újmu na zdraví a které stav poraněného zhoršují, pokud jejich účinek trvá.
1. Otevřená poranění - je to každé porušení souvislosti kožního povrchu - všechny sečné, řezné, tržné a zhmožděné rány. I malá oděrka se může stát vstupní branou pro infekci. Proto kryjeme každé otevřené zranění sterilním obvazem (sterilní gázou či obvazovým balíčkem), drobné rány čistíme peroxidem vodíku a jodovou tinkturou. V dnešní době je již mnoho našich občanů očkováno proti tetanu. Toto velmi nebezpečné onemocnění jako kompilace při krvácejícím zranění již tolik nehrozí. Může však jít o infekci jinou a i té se musíme snažit zabránit.
2. Stavění krvácení - ať je to krvácení tepenné, při stříkání krve, nebo krvácení žilné, kdy volně vytéká temná krev, anebo smíšené krvácení. Vždy je nutné co nejrychleji je zmírnit až úplně zastavit. Větší ztráta krve je nebezpečná životu. Pokud půjde o krvácení z končetin, zvedáme je do zvýšené polohy. Na ránu přiložíme sterilní gázu a připevníme ji obinadlem –tlakový obvaz. Pokud by krev i nadále prosakovala, provedeme zatažení končetiny pomocí gumového škrtidla. Škrtidlo přikládáme vždy v těsné blízkosti rány a to mezi poraněným místem a srdcem. Nejdelší doba zatažení vzhledem k nebezpečí poškození tkání končetiny, je jedna hodina. Proto musíme hledět, aby raněný do té doby byl dopraven k lékaři. Nedokrvenou část končetiny můžeme oplachovat studenou vodou. Pokud půjde o krvácení z jiných částí těla, jako hlavy, hrudi atp., přikládáme pouze tlakové obvazy.
3. Poranění kostí a kloubů - bývá často velmi zřejmé, pokud je patrná deformace postižené krajiny. Jsou známá poranění, u nichž na první pohled nebude tak snadno poznat případnou zlomeninu, ale budeme na ni usuzovat ze síly předcházejícího násilí, z charakteru vzniku úrazu. Zde si zapamatujte, že žádné deformace nesmíte napravovat. To je vždy věcí lékaře. Vy pouze postižená místa znehybníte. Bude-li podezření ze zlomeniny končetin, imobilizujeme je vždy pomocí speciálních nebo improvizovaných dlah. Délka dlahy musí sahat přes zraněné místo a kloub pod zraněním. Dlahy obalené gázou, aby netlačily, upevníme ke končetině pomocí obinadla. Při podezření ze zlomeniny lebečních kostí (krvácení z nosu, úst, bezvědomí) a krční páteře, znehybníme postiženého v poloze na zádech. Zde si vypomáháme polštáři a přikrývkami a snažíme se co nejrychleji povolat lékaře. Na zlomeniny dolní krajiny páteře a poškození míchy budeme usuzovat při velkých bolestech tohoto místa, dle charakteru vzniku úrazu a eventuální poruchy udržení moče a stolice. Takto poraněného hledíme co nejrychleji v poloze na břiše dopravit k lékaři.
4. Otevřené poranění hrudníku - zde si počínáme obzvlášť rychle a ohleduplně. Může totiž vzniknout poranění všech vrstev hrudníku až do dutiny, v níž je plíce vzduchotěsně uzavřena. V tomto případě se pak při dýchání, které se stává bolestivým, nasává vzduch do dutiny hrudní a  stlačuje plíci,  která se smršťuje a tím se zmenšuje dýchací plocha. Postižený těžce dýchá, barva pokožky začíná promodrávat. Takto  zraněného uložíme hned do polohy vsedě a na ránu přiložíme sterilní gázu. Převineme obinadlem, případně na pruh složeným prostěradlem. Pak postiženého v této poloze co nejrychleji dopravíme do nemocnice.
5. Dušení až zástava dechu - vzniká při jakékoliv překážce v horních dýchacích cestách, při těžkých úrazech, při pádech z výšek, kdy je zraněný v bezvědomí. V ústech mohou být krevní sraženiny, zvratky, uvolněný umělý chrup a zapadlý kořen jazyka. Vždy tedy musíme neprodleně uvolnit dýchací cesty a ihned zahájit umělé dýchání. Soustava těžkých úrazů – velké až rozsáhlé spáleniny, četné zlomeniny aj. projevuje se celkovým útlumem,bledostí. I zde může být zástava dechu a tepu. Stav je krajně nebezpečný životu, nemocný potřebuje co nejrychleji převoz do nemocnice, uložení v klidu, ochranu před prochlazením, a je-li při vědomí, podáváme mu teplé tekutiny.
6. Popáleniny a opařeniny - dle charakteru poškození tkáně rozeznáváme 4 stupně popálení. I.stupeň-zarudnutí, pokud není na velkém rozsahu, ošetříme sami pomocí masti na spáleniny nebo Infadolanem mastí. Půjde-li o další stupně spáleniny –puchýřnaté stupně až zuhelnatění, překryjeme sterilní gázou nebo čerstvě vypraným a vyžehleným prostěradlem a rychle převezeme k lékaři.
7. Poleptání kyselinami a louhy - ošetřujeme obdobně jako spáleniny. Na rozdíl od spálenin musíme postižené místo vymývat delší dobu proudem pitné vody, aby byla škodlivina odplavena. Po důkladném opláchnutí vodou provedeme neutralizaci: u poleptání kyselinou použijeme jedlou sodu s kyselinou octovou. Přiložíme sterilní gázu a opět co nejrychleji k lékaři. Dostane-li se vám podobná látka do oka, což může být nejčastěji malta, vápno, pak je nutné oko důkladně vypláchnout pitnou vodou nejlépe sklenicí, kapátko nestačí!!! U oka však neutralizaci neprovádějte!!! Postiženého dopravte co nejrychleji na ambulanci.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1.3.2012
Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.

  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky