Příloha 11 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 11

 
 Příloha č. 11

SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „Směrnice BOZP“) slouží k zajištění úkolů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zlepšování pracovního prostředí.
2. Směrnice vychází z obecně platných předpisů vztahujících se k BOZP, zejména z příslušných ustanovení Zákoníku práce.


Článek 2

POVINNOSTI A ÚKOLY ORGANIZACE
1. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky, zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení k zajištění BOZP.
2. Soustavně seznamovat s ,právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a s novými poznatky bezpečnostní techniky vedoucí pracovníky i všechny ostatní pracovníky. Pravidelně ověřovat jejich znalosti pomocí předepsaných testů oprávněnými pracovníky BOZP a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
3. Zařazovat zaměstnance na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní stav a nepřipustit, aby zaměstnanec konal práce, jejichž výkon by byl v rozporu s předpisy BOZP nebo s lékařským posudkem, včetně práce přesčas nebo v noci.
4. Soustavně kontrolovat úroveň péče o BOZP, stav technické prevence, dodržování zásad BOZP a odstraňovat zjištěné závady, jakož i příčiny poruch a havárií technických zařízení.
5. Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů, nemocí z povolání a vést jejich evidenci. Oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě (vyhlášky č.110/1975 Sb.,,doplněná vyhláškou č.274/1990 Sb.)
6. Poskytovat zaměstnancům k bezplatnému používání osobní pracovní prostředky, pokud to vyžaduje charakter vykonávané práce a zajišťovat hospodaření s nimi.
7. Povinnost všestranně pečovat o BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím organizace zdržují na jejich pracovištích.
8. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi, je organizace povinna v rozsahu ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout podle § 193 ZP náhradu za:
a) ztráty výdělku,
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
d) věcnou škodu;ustanovení § 187 odst.3, platí i zde.
Způsob a rozsah náhrady škody je organizace povinna projednat bez zbytečného odkladu a s příslušným odborným orgánem, pokud je v organizaci ustanoven, a se zaměstnancem.
9. Zajišťovat vhodné pracovní podmínky ženám, které nesmějí být zaměstnávány pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organizmu, zejména pracemi, které ohrožují jejich mateřské poslání. Těhotná žena nesmí být zaměstnána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu (§ 150 ZP).
10. Vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí a podmínky pro mladistvé zaměstnance (osoby mladší 18 let). Mladiství nesmějí být zaměstnáni pracemi, které jsou v tomto věku pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.


Článek 3

ODPOVĚDNOST A ÚKOLY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
1. Za plnění povinností a úkolů organizace uvedených v Článku 2 odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních svých funkcí(§ 133 odst.1 a, e, g, h,,3. ZP)
2. Vedoucí pracovníci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména:
a) vytvářet v souladu s předpisy BOZP organizační, technické a výchovné podmínky k tomu, aby jimi řízení zaměstnanci mohli plnit úkoly, stanovené touto směrnicí,
b) seznámit každého nově přijatého zaměstnance (i externího) před zahájením práce s pracovištěm, pracovními činnostmi a provést vstupní školení o BOZP, hygieně a požární ochraně se zřetelem na vyskytující se rizika, a s předpisy vztahující se k pracovišti,
c) vést záznamy o vstupních a periodických instruktážích, záznamy o porušení bezpečnostních a požárních předpisů jednotlivými osobami,
d) zabezpečovat školení a přezkušování zaměstnanců, kteří se musí v předepsaných lhůtách podrobit zkouškám ze znalostí předpisů k zajištění BOZP (odborníci, specialisté, řidiči apod.), vést o tom příslušné doklady a záznamy. U ostatních zaměstnanců (THP, dělníků, pomocných zaměstnanců apod., provádět 1x ročně; včetně osob, které se s vědomím organizace zdržují na pracovištích),
e) podrobovat se zkouškám z předpisů BOZP, jejichž znalost je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů,
f) zajišťovat bezpečnost provozních prostor a zařízení, a předcházet tak případným pracovním úrazům,
g) kontrolovat dodržování hygienických zásad, opatření a pravidel v objektech
h) udržovat a doplňovat prostředky první pomoci pro případ zranění zaměstnanců eventuálně uživatelů služeb, vést knihu (sešit) drobných úrazů, a v ní zaznamenávat drobná zranění, která nejsou pracovním úrazem(ve smyslu § 3 vyhl. č.110/1975 Sb., a nařízení vlády č. 494/2001 Sb.),
i) zabezpečit hlášení případného úrazu (§ 5 vyhl.č. 110/1975 Sb., 494/2001 Sb.,) a jedno vyhotovení záznamu o pracovním úrazu odevzdat zraněnému zaměstnanci,
j) vytvářet hygienické a zdravotní podmínky pro zaměstnané ženy, odstraňovat fyzicky namáhavé a nebezpečné práce. Dodržovat zákaz práce žen při manipulaci s břemeny, při zdvihání a přenášení břemen nad stanovený váhový limit,
k) zabezpečovat, aby na vhodných místech byly umístěny bezpečnostní pokyny v místech s nebezpečím úrazu či požáru,
l) zabezpečovat úkoly vyplývající z vyhlášky o evidenci a registraci pracovních úrazů, a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení (vyhláška ČÚBP a ČBú. Č. 110/1975 Sb., a vyhlášky ČÚB č. 274/1990 Sb.).Dodržovat podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání stanovenou vyhláškou min.financí 125/1993 Sb. Při vyšetřování pracovních úrazů a při jejich projednávání je nutno:
• zabezpečit jejich včasné a důsledné vyřešení, sepsání „Záznamu o úrazu“, stanovit opatření k jejich dalšímu zamezení
• zabezpečit předání „Záznamu o úrazu“ pracovníkovi a zaslání jeho opisu do 5.dne následujícího měsíce příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce a pojišťovně,
m) kontrolovat, zda jsou ve stanovených lhůtách prováděny předepsané revize, kontroly a prohlídky zařízení a uchovávat záznamy o jejich výsledcích,
n) při hodnocení pracovních výsledků pracovníků přihlížet k dodržování a zajišťování předpisů BOZP.


Článek 4

POSTAVENÍ A ÚKOLY BEZPEČNOSTNÍHO TECHNIKA
1. K zajišťování úkolů na úseku BOZP buď ustanoví  odpovědný pracovník bezpečnostního technika, jemuž pro výkon této práce vyhradí potřebný čas nebo objedná externí spolupráci  s firmou nebo pracovníkem, který je pro tyto úkoly způsobilý.
2. Bezpečnostní technik je kontrolním a odborným poradním orgánem v otázkách BOZP. Ustanovením funkce bezpečnostního technika není dotčena odpovědnost vedoucích pracovníků za plnění úkolů BOZP.
3. Bezpečnostní technik plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje, zda jsou prováděny vstupní instruktáže a zda pracovníci, u nichž je předepsána zvláštní způsobilost a školení, mají předepsané zkoušky (osvědčení),
b) kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických norem
c) kontroluje, zda zaměstnanci dbají na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných psychotropních omamných látek při výkonu zaměstnání, zda se dodržuje zákaz kouření ve všech prostorách organizace,
d) kontroluje vybavování zaměstnanců předepsanými ochrannými pracovními prostředky, jejich funkční účinnost, hospodárnost při jejich přidělování apod.,
e) kontroluje, zda jsou na všech pracovištích pomůcky a prostředky pro poskytování první pomoci (vybavená lékárnička apod.),
f) vede evidenci pracovních úrazů a zpracovává návrhy na opatření k zabránění pracovním úrazům,
g) zpracovává podklady pro odškodnění pracovních úrazů a účastní se jejich projednávání,
h) ověřuje, zda jsou ve stanovených lhůtách prováděny revize, zkoušky a prohlídky příslušných zařízení,
i) kontroluje, zda příslušní vedoucí pracovníci dodržují zákonná ustanovení, bezpečnostní, hygienické předpisy a směrnice. Navrhuje potřebná opatření.
4. Bezpečnostní technik je oprávněn vyžadovat od příslušných vedoucích v přiměřených lhůtách odstranění zjištěných nedostatků a závad. Zakázat zdraví škodlivé a nebezpečné práce a práce, které jsou v rozporu s předpisy, při zjištění bezprostředního nebezpečí pro zdraví a život zaměstnanců. Učinit okamžitý zákrok k odstranění tohoto nebezpečí a o provedených opatřeních je povinen neprodleně informovat  ředitele.
5. Bezpečnostní technik kontroluje, zda na pracovištích, které organizace užívá nebo na nichž zaměstnanci plní svoje pracovní úkoly. Na zjištěné závady a nedostatky upozorní písemně odpovědného pracovníka organizace s požadavkem na jejich odstranění.


Článek 5

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
Zaměstnanci jsou povinni:
1. zúčastňovat se vstupní instruktáže a školení prováděného ke získání teoretických a praktických poznatků BOZP a podle potřeby se podrobit kvalifikačním zkouškám a lékařským prohlídkám,
2. dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZP a stanovené pracovní postupy, ihned hlásit svému nadřízenému každé zranění nebo ublížení na zdraví v pracovním procesu,
3. využívat při práci bezpečnostní, technická a hygienická zařízení, předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, které je povinen řádně ošetřovat a chránit před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením,
4. oznamovat svému nadřízenému nebo bezpečnostnímu technikovi nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost osob a provoz objektu,
5. nepožívat alkoholické nápoje, psychotropní a jiné omamné prostředky na pracovištích. Podrobit se vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu či drog
6. udržovat své pracoviště v pořádku a řádně hospodařit s prostředky, chránit je před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením a vzniklé závady ihned hlásit nadřízenému,
7. počínat si při práci tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Účastnit se na řešení všech otázek souvisejících s BOZP,
8. dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách pracovišť SNN v ČR, KO Vysočina.


Článek 6

PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ
Zaměstnanci mají právo:
1. na bezplatné vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle druhu pracovní činnosti (např. osobní asistenti),
2. pracovat v takových podmínkách, které odpovídají požadavkům BOZP,
3. při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uplatňovat požadavek na odškodnění,
4. podílet se na všech akcích, které přispívají ke zlepšení kultury práce, zlepšování pracovních podmínek a BOZP.


Článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento interní pokyn o BOZP nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1.3.2012

Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.

  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky