Příloha 1 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 1


Přílohy

Příloha č. 1

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA SNN v ČR, KO VYSOČINA, p.s.
PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

Pracovníci a dobrovolníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina, p.s. se dohodli na následujících principech etického chování, které respektují a považují pro jejich činnost za důležité a závazné.
V souladu s etickými principy sociální práce pracovník či dobrovolník:
 respektuje reálná přání uživatelů služeb - týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktu s rodinnými příslušníky apod.,
 dbá na to, aby nebyla porušována práva klienta, týkající se zejména fyzického, psychického a dalšího násilí či nátlaku
 v případě, že se objeví tento případ pracovník či dobrovolník je povinen jej neprodleně ohlásit vedení organizace nebo jiným příslušným orgánům, zabývající se těmito situacemi,
 dbá na to, aby byl vždy nestranný a neutrální,
 nikdy nesmí odmítnout pomoci klientovi jiného náboženského, politického a jiného vyznání, jiné sexuální orientace apod.,
 dbá na to, aby bylo s osobními údaji vždy nakládáno dle zákona Sb., o osobních údajích,
 při své službě nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje a další, které nejsou schváleny příslušnými předpisy a normami,
 vždy podá veškeré informace klientovi, která mu jsou k užitku a žádné nezatají
 zachovává mlčenlivost o údajích, týkajících se uživatelů služeb,
 nezneužívá informací sdělených uživatelem služeb osobně, ekonomicky ani jinak
 plně podporuje samostatnost v rozhodování uživatele služeb, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození uživatele služeb či jeho okolí,
 dbá na to, aby svým chováním a jednáním nepřezíral uživatele služeb odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo s tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování ke zdravotně postiženým,
 pokaždé se ujistí, zda uživatel dobře vidí pracovníka či dobrovolníka při komunikaci a zda má v pořádku kompenzační pomůcky – např. sluchadlo
 těm, kteří jsou v kontaktu handicapovaní, zajistí odpovídající službu (tlumočení, indukční smyčku, kontakt s pomocí Lormovy prstové abecedy a dalších možných kompenzačních a reedukačních postupů, které uživatel služeb ovládá),
 dbá na to, aby žádný uživatel služby nebyl z důvodů obtížné komunikace nesprávně informován o službě a příslušných postupech při jejím poskytování,
 soustavně pracuje na svém vzdělávání a zdokonalování ve znalostech a dovednostech přispívajících ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci.
Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 3. 2012
Kocmanová Jiřina, ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky