Pravidla služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pravidla služby

Služby > Metodika pro poskytování služeb

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.

Pravidla pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství
(dále jen „Pravidla“)
    
Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina je služba registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální služba, identifikátor: 7914461.

Tato Pravidla vychází z Metodiky pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství. Poradna nabízí bezplatné odborné sociální poradenství. Vaším právem je využít služeb poradny anonymně. V případě nespokojenosti se službou máte právo podat stížnost.  


1. Definice služby¨

Služba odborného sociálního poradenství je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37, služba sociálního poradenství poskytující osobám potřebné  informace a přispívající k řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace.
Služba zahrnuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Skutečná potřeba odborného sociálního poradenství je zcela individuální a vždy záleží na potřebách zájemce a aktuálních možnostech služby.

Neposkytujeme:
     -   poradenství z oblasti trestního práva
- poradenství z oblasti obchodu
- daňové a finanční poradenství
- finanční půjčky


2. Poslání služby

Hlavním posláním služby je pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování odborného poradenství nejen jim samotným, ale celému jejich okolí.


3. Cíl služby

- aby se co největší počet osob se sluchovým postižením překonal informační a komunikační bariéru a integroval se do majoritní společnosti při respektování specifických individuálních potřeb těchto osob,

- zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením a jejich sociálního okolí (rodina, vzdělávací instituce, zaměstnání, širší veřejnost) v oblasti specifických potřeb (specifické formy komunikace, specifické potřeby ve vzdělávací instituci různého stupně, zaměstnání, rodinném prostředí) těchto osob prostřednictvím poskytování odborného poradenství speciálně pedagogického (surdopedického), sociálně právního a speciálně technického (kompenzační pomůcky pro sluchově postižené) a služeb týkajících se kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (demonstrace pomůcek, příslušenství ke sluchadlům atd.),

- pomáhat překonávat informační a komunikační bariéry, které pro naše uživatele služeb vyplývají z jejich sluchového handicapu a specifické komunikace – odezírání, znakový jazyk, rozumění řeči pomocí sluchadel, kochleárních implantátů a jiných speciálních pomůcek,

-zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením, která vede k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a tím snazší integraci těchto osob do majoritní společnosti.


4. Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří všechny osoby se sluchovým postižením a jejich okolí. Věk cílové skupiny: od 16 let.

Služby jsou poskytovány všem sluchově postiženým bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.


Jedná se o:

 nedoslýchavé uživatele sluchadel,
 ohluchlé využívající k rozumění řeči odezírání,
 uživatele kochleárních implantátů,
 prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk osoby trpící ušním tinnitem,
 osoby s postižením kombinovaným.

Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele, učitele, zaměstnavatele, zdravotníky, bankovní úředníky, úředníky, ale i ostatní odbornou i laickou veřejnost, která přijde do styku s uživateli z cílové skupiny.


5. Principy služby

- Služba je poskytována na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně.
- Při poskytování služby jsou dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb.
- Při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána orální komunikace, která umožňuje odezírání.
- V případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk, ale vždy záleží na uživateli, jaký způsob si vybere.

Principy poskytování naší služby jsou vyjádřeny v etickém kodexu, který všichni pracovníci stvrzují svým podpisem a je vždy připraven k nahlédnutí uživateli.


6. Formy poskytování služby

Dle kontaktu s uživateli:
 osobní – v poradnách, která jsou registrována podle zákona nebo po předchozí dohodě v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,
 telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,
 prostřednictvím faxu,
 prostřednictvím On-line služeb (E-mail, Skype, ICQ, ooVoo atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat a proto je počítač pro neslyšící nesdílnou součástí komunikace.
Dle počtu uživatelů služeb:
 individuální,
 skupinové např. přednáška ve spolupráci s jinými institucemi, které mohou ze zákona přednášet.
Uživatelé musí být seznámeni se všemi podmínkami poskytování služby a sami se rozhodnou, zda jich využijí. Služba je evidována v záznamových arších po určitou dobu.


7. Kapacita služby

Ambulantní forma: počet intervencí (30 minut) 4 denně
Terénní forma: počet intervencí (30 minut) 1 denně


8. Dostupnost služby (pracovní doba)

Služba je poskytována v pracovních dnech dle úředních hodin pracoviště:
ÚTERÝ a  PÁTEK:     10:00 – 11:30 hod.  -ambulantní
PONDĚLÍ a STŘEDA:13:00 - 14:00 hod.-  objednaní klienti terén


9. Zásady služby

- bezplatnost
- odbornost pracovníka při poskytování služby, profesionalita
- zachování důstojnosti a diskrétnosti, vzájemná tolerance a domluva
- zachování základních lidských práv, práv uživatelů
- ochrana uživatele před předsudky, negativním hodnocení, diskriminací a před jakýmikoli formami zneužívání
- individuální přístup, možnost anonymity, zajištění bezpečí a soukromí
- respektování volby uživatele služeb, případně i odmítnutí služby
- snaha pracovníka vyjít uživateli služeb maximálně vstříc
- respektování samostatnosti a nezávislosti uživatele služeb
- efektivnost poskytnuté služby
- transparentnost služby
- srozumitelnost nabídky


10. Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu

Poskytovatel sociální služby může poskytnutí této služby odmítnout pouze z důvodů uvedených v §91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
Zájemce o službu je osobou se sluchovým postižením nebo osobou z jehookolí, ale žádá poradenství v oblasti
• která nespadá do kompetencí poradenství,
• která spadá do kompetencí poradenství, ale řešení situace vyplývá z legislativy jiného státu - např. poradenství v oblasti invalidních důchodů v případě, kdy část důchodového pojištění byla získána na území jiného státu.
V těchto případech pracovník poradny poskytne kontakt na instituci, která je kompetentní k poskytnutí služby, kterou zájemce požaduje.
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
Zájemce o službu požaduje poskytnutí služby v době, kdy je přítomen pouze jeden pracovník poradny, který se právě věnuje jinému uživateli služby. Zájemci o službu je v tomto případě nabídnuta možnost objednání konkrétního termínu osobní konzultace, popř. řešení jinou formou poradenství.
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Osoba, požadující poskytnutí služby, v předchozích 6 měsících službu opakovaně zneužívala.


Zneužitím služby se rozumí:

• fyzická nebo verbální agrese vůči pracovníkům služby nebo jejím dalším uživatelům – verbální agresí se rozumí urážení pracovníka při osobní konzultaci, písemné nebo telefonické komunikaci, urážení dalších uživatelů služby internetového poradenství
• opakované užívání formuláře internetové poradny k vkládání jiných textů než dotazu pro pracovníky poradny (např. komentáře k dotazům jiných uživatelů, reklamy, internetové odkazy, nesmyslné texty apod.), které neustalo ani po upozornění pracovníků poradny na nevhodnost příspěvků


11. Pravidla pro ukončení služby

Spolupráce s uživatelem služby může být ukončena v těchto případech:

I. ze strany uživatele:

a) u nově přijímaných uživatelů služeb (zájemců o službu):
 Pokud nemá o službu zájem po seznámení se svými právy, povinnostmi, s nabídkou služeb a jejími formami,
 Pokud odmítl dohodu o službě a nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud neuspokojuje nabídnutá služba jeho představy a potřeby a byla mu nabídnuta jiná, více jemu vyhovující služba u jiného poskytovatele služeb.
b) u stávajících uživatelů služeb:
 pokud došlo ke zrušení služby ve zkušební době,
 pokud uživatel změnil bydliště a není možné ve službě pro velkou vzdálenost nového bydliště pokračovat,
 pokud uživatel využívá služeb jiné organizace a nemá další požadavky,
 pokud s uživatelem nebylo možné zrealizovat žádný kontakt po dobu 1 roku,
 pokud nedošlo k obnovení dohody po uplynutí doby,
 pokud nebyl vytvořen s uživatelem další individuální plán po splnění cíle služby,
 pokud uživatel ukončil spolupráci na základě svého odůvodněného rozhodnutí, např. změna zdravotního stavu – výpověď dohodou,
 pokud uživatel vypoví dohodu o poskytnutí služby i bez udání důvodů,
 pokud zákonný uživatel (v případě dítěte) nemá dále zájem o službu,
 pokud uživatel zemřel.

II. ze strany poskytovatele:

a) u nově přijímaných uživatelů služeb (zájemců o službu):
 pokud zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny
 pokud poskytovatel není schopen zabezpečit z vážných důvodů požadovanou službu,
 pokud poskytovatel má nedostatečnou kapacitu
 neposkytuje sociální službu, o kterou uživatel žádá
b) u stávajících uživatelů služeb:
 pokud uživatel zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody,
 pokud uživatel (nebo jeho zákonný zástupce) nedal souhlas k  zpracování osobních údajů
 pokud poskytovatel není schopen z vážných důvodů službu zabezpečit, může zajistit službu u jiného poskytovatele.


12. Uzavírání smlouvy

Smlouva o poskytnutí odborného sociálního poradenství pro sluchově postižené je uzavírána převážně ústní formou, ale lze ji uzavřít i formou písemnou. V jednodušších poradenských situacích půjde o výsledek rozhovoru, který bude pracovníkem zaznamenán do evidence. Pracovník se řídí vnitřními pravidly pro uzavírání smluv o poskytování služby odborného sociálního poradenství určeného uživatelům sociálních služeb.


Kritéria uzavírání smluv

Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené je poskytováno zpravidla na základě ústní dohody nebo konkludentního jednání zejména v případech telekomunikace a písemné formy dotazu. V odůvodněných případech nebo na žádost uživatele je uzavřena písemná smlouva.


Kritéria:

a) Pracovník a uživatel uzavírají ústní dohodu nebo písemnou smlouvu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství. V případech dotazů písemných nebo formou telekomunikace lze uzavřít smlouvu formou konkludentního jednání.
b) Ve smyslu metodiky ke službě poradce při uzavírání ústní dohody postupuje tak, aby uživatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy.
c) Pracovník sjednává s uživatelem rozsah a průběh poskytování odborného sociálního poradenství s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání uživatele.
d) V písemné smlouvě jsou uvedeny podmínky a pravidla poskytování služby, včetně Souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatele.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky