PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ


Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník:

- VOŠ v programech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo VŠ v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti,

- ochota systematicky se vzdělávat,

- spolehlivost a loajalita,

- smysl pro týmovou spolupráci,

- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost,

- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.


Předpoklady k výkonu povolání pracovník v sociálních službách:

- ZŠ, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň kurz pracovníka v sociálních službách, či střední škola s maturitní zkouškou v oboru sociální práce,

- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti,

- ochota systematicky se vzdělávat,

- spolehlivost a loajalita,

- smysl pro týmovou spolupráci,

- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost,

- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

Vnitřní pravidla pro přijímání nových pracovníků

Nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa jsou obsazována formou výběrového řízení. Může být jednáno i s uchazečem, který se zajímá o zaměstnání nebo má doporučení, mimo výběrové řízení. Bude se zpravidla jednat o uchazeče, který splňuje podmínky pro konkrétní pozici a má také potřebné předpoklady.
Nabídka může být zveřejněna prostřednictvím tisku, na webových stránkách SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. a příslušné poradně, případně dalšími jinými formami. Současně je nabídka oznámena na příslušný úřad práce. Součástí nabídky je i kontakt na pracovníka odpovědného za přijímací řízení.


U pracovníků, kteří postoupí do užšího výběru, je postup následující:

Pracovník je pozván na vstupní rozhovor. Rozhovor vede ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.


Vstupní rozhovor obsahuje především tyto okruhy otázek:

- vztah k lidem se zdravotním postižením,

- motivace, proč chce pracovat v našem zařízení,

- zkušenosti z předchozí práce, schopnost samostatného vedení pracoviště,

- kde získal informace o našem zařízení a co o něm ví (webové stránky),

- co si představuje, že by bylo náplní jeho práce:
- ředitel při vstupním rozhovoru uchazeči sděluje především:

- základní informace o provozu poradenského pracoviště a odkazuje na webové stránky,

- informace o pracovní pozici, pracovní náplni, pracovní době, platovém zařazení,

- informace o právech a povinnostech zaměstnance, včetně povinnosti celoživotního vzdělávání v rámci vzdělávacích plánů organizace,

- informace o povinnosti předložit výpis z rejstříku trestů a vstupní zdravotní vyšetření před nástupem do zaměstnání,

- rámcově seznamuje uchazeče se standardy kvality sociálních služeb poskytovaných na pracovišti a příslušnou interní dokumentací.


V souvislosti s přijímacím řízením je také zajištěna prohlídka příslušného pracoviště.


Při vstupním rozhovoru jsou důležité tyto zásady:

- s uchazečem jedná jeho budoucí přímý nadřízený,

- dává prostor pro otázky a odpovědi uchazeče,

- trvá na oboustranném dodržení termínu schůzky,

- podává pravdivé, nezkreslené informace.


V rámci výběru pracovníků bude zjišťována i úroveň znalostí pro práci v poradně.
Na závěr je s uchazečem dohodnut závazný termín pro sdělení konečného stanoviska obou stran. Při nástupu nového pracovníka ředitel domluví datum schůzky, na které budou dohodnuty všechny nezbytné záležitosti:

- potřebné osobní údaje, popřípadě doplnění profesního životopisu,

- pracovní smlouva, zkušební doba,

- pracovní zařazení,

- pracovní náplň,

- předložení Výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

- datum nástupu,

- prohlášení o mlčenlivosti,

- pravidla pro zacházení s osobními údaji uživatele,

- hmotná odpovědnost, plná moc,

- Etický kodex pracovníků SNN v ČR, z.s, KO Vysočina, p.s.

Vnitřní pravidla pro zaškolování nových pracovníků

Poskytovatel určí pracovníka odpovědného za zaškolení, stanoví metody zaškolování, zpracuje harmonogram. Jedná-li se o externího pracovníka, je s ním uzavřena příslušná dohoda obsahující uvedené náležitosti.


Postup při zaškolení:

- seznámení s posláním, cíli, zásadami a cílovou skupinou poskytovaných sociálních služeb a s celkovou činností poradny,

- seznámení se směrnicemi BOZP, PO,

- seznámení se Standardy kvality sociálních služeb poskytovaných v poradně a s interní dokumentací,

- seznámení s pracovištěm.


Po týdnu až 14 dnech je zhodnocena situace ze strany školitele, pracovníka i vedení (ředitele nebo jím pověřeného pracovníka) – hodnotí se klady, zápory.

Před vypršením tříměsíční zkušební doby je pracovníkem a ředitelem organizace vyhodnoceno uplynulé období, jsou ověřeny získané znalosti a dovednosti.

Po kladném zhodnocení zaškolení je pracovník definitivně přijat do pracovního týmu. Zaškolování pracovníka pokračuje i v dalším období, a to ve formě intervizí, supervize, pracovních porad, studia odborné literatury, doškolování apod.).

Veškerá personální řízení vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a z nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Pracovní náplň pracovníků pro sluchově postižené

Zajišťují základní poradenství pro sluchově postižené v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“, „Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky“ a vnitřními předpisy SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Ve vztahu k organizacím zdravotně postižených ve svém regionu působí jako poskytovatel, poradce a koordinátor specifických služeb pro sluchově postižené.

V souvislosti s výkonem funkce se podílí a aktivně získávají finanční prostředky pro činnosti SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Na svém pracovišti vede knihu příchodů a odchodů všech zaměstnanců, kteří pracují v SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Na svém pracovišti vede evidenci uživatelů služeb. Odpovídá, aby její využití bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zodpovídá za řádný a bezproblémový chod SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. a zajištění deklarovaných služeb v provozním řádu.

Zodpovídá v plném rozsahu za dodržování pracovních a metodických postupů, předpisů PO a BOZP na svém pracovišti.

Zodpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky, zachází šetrně a hospodárně se svěřeným majetkem, vede účetnictví v rozsahu stanoveném v dohodě o hmotné odpovědnosti.

V rozsahu písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. jsou oprávněni vystupovat a jednat tak, aby nebylo poškozeno jeho dobré jméno.

V rozsahu písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je oprávněn uzavírat smluvní vztahy k zajištění činnosti pracoviště.

Aktivně získává informace z oblasti problematiky sluchově postižených, zejména otázky sociálního zabezpečení, sociálních služeb, příspěvků, kompenzačních pomůcek, sluchadel, atd.

Účastní se pracovních porad, seminářů, školení a kurzů dle určení ředitele

Na svém pracovišti je přímým nadřízeným zaměstnancům a dobrovolníkům, pracujícím na tomto pracovišti.

Je podřízeným ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah