PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství > ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S
PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ


Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník:

- VOŠ v programech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo VŠ v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti,

- ochota systematicky se vzdělávat,

- spolehlivost a loajalita,

- smysl pro týmovou spolupráci,

- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost,

- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.


Předpoklady k výkonu povolání pracovník v sociálních službách:

- ZŠ, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň kurz pracovníka v sociálních službách, či střední škola s maturitní zkouškou v oboru sociální práce,

- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti,

- ochota systematicky se vzdělávat,

- spolehlivost a loajalita,

- smysl pro týmovou spolupráci,

- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost,

- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

Vnitřní pravidla pro přijímání nových pracovníků

Nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa jsou obsazována formou výběrového řízení. Může být jednáno i s uchazečem, který se zajímá o zaměstnání nebo má doporučení, mimo výběrové řízení. Bude se zpravidla jednat o uchazeče, který splňuje podmínky pro konkrétní pozici a má také potřebné předpoklady.
Nabídka může být zveřejněna prostřednictvím tisku, na webových stránkách SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. a příslušné poradně, případně dalšími jinými formami. Současně je nabídka oznámena na příslušný úřad práce. Součástí nabídky je i kontakt na pracovníka odpovědného za přijímací řízení.


U pracovníků, kteří postoupí do užšího výběru, je postup následující:

Pracovník je pozván na vstupní rozhovor. Rozhovor vede ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.


Vstupní rozhovor obsahuje především tyto okruhy otázek:

- vztah k lidem se zdravotním postižením,

- motivace, proč chce pracovat v našem zařízení,

- zkušenosti z předchozí práce, schopnost samostatného vedení pracoviště,

- kde získal informace o našem zařízení a co o něm ví (webové stránky),

- co si představuje, že by bylo náplní jeho práce:
- ředitel při vstupním rozhovoru uchazeči sděluje především:

- základní informace o provozu poradenského pracoviště a odkazuje na webové stránky,

- informace o pracovní pozici, pracovní náplni, pracovní době, platovém zařazení,

- informace o právech a povinnostech zaměstnance, včetně povinnosti celoživotního vzdělávání v rámci vzdělávacích plánů organizace,

- informace o povinnosti předložit výpis z rejstříku trestů a vstupní zdravotní vyšetření před nástupem do zaměstnání,

- rámcově seznamuje uchazeče se standardy kvality sociálních služeb poskytovaných na pracovišti a příslušnou interní dokumentací.


V souvislosti s přijímacím řízením je také zajištěna prohlídka příslušného pracoviště.


Při vstupním rozhovoru jsou důležité tyto zásady:

- s uchazečem jedná jeho budoucí přímý nadřízený,

- dává prostor pro otázky a odpovědi uchazeče,

- trvá na oboustranném dodržení termínu schůzky,

- podává pravdivé, nezkreslené informace.


V rámci výběru pracovníků bude zjišťována i úroveň znalostí pro práci v poradně.
Na závěr je s uchazečem dohodnut závazný termín pro sdělení konečného stanoviska obou stran. Při nástupu nového pracovníka ředitel domluví datum schůzky, na které budou dohodnuty všechny nezbytné záležitosti:

- potřebné osobní údaje, popřípadě doplnění profesního životopisu,

- pracovní smlouva, zkušební doba,

- pracovní zařazení,

- pracovní náplň,

- předložení Výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

- datum nástupu,

- prohlášení o mlčenlivosti,

- pravidla pro zacházení s osobními údaji uživatele,

- hmotná odpovědnost, plná moc,

- Etický kodex pracovníků SNN v ČR, z.s, KO Vysočina, p.s.

Vnitřní pravidla pro zaškolování nových pracovníků

Poskytovatel určí pracovníka odpovědného za zaškolení, stanoví metody zaškolování, zpracuje harmonogram. Jedná-li se o externího pracovníka, je s ním uzavřena příslušná dohoda obsahující uvedené náležitosti.


Postup při zaškolení:

- seznámení s posláním, cíli, zásadami a cílovou skupinou poskytovaných sociálních služeb a s celkovou činností poradny,

- seznámení se směrnicemi BOZP, PO,

- seznámení se Standardy kvality sociálních služeb poskytovaných v poradně a s interní dokumentací,

- seznámení s pracovištěm.


Po týdnu až 14 dnech je zhodnocena situace ze strany školitele, pracovníka i vedení (ředitele nebo jím pověřeného pracovníka) – hodnotí se klady, zápory.

Před vypršením tříměsíční zkušební doby je pracovníkem a ředitelem organizace vyhodnoceno uplynulé období, jsou ověřeny získané znalosti a dovednosti.

Po kladném zhodnocení zaškolení je pracovník definitivně přijat do pracovního týmu. Zaškolování pracovníka pokračuje i v dalším období, a to ve formě intervizí, supervize, pracovních porad, studia odborné literatury, doškolování apod.).

Veškerá personální řízení vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a z nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Pracovní náplň pracovníků pro sluchově postižené

Zajišťují základní poradenství pro sluchově postižené v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“, „Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky“ a vnitřními předpisy SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Ve vztahu k organizacím zdravotně postižených ve svém regionu působí jako poskytovatel, poradce a koordinátor specifických služeb pro sluchově postižené.

V souvislosti s výkonem funkce se podílí a aktivně získávají finanční prostředky pro činnosti SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Na svém pracovišti vede knihu příchodů a odchodů všech zaměstnanců, kteří pracují v SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Na svém pracovišti vede evidenci uživatelů služeb. Odpovídá, aby její využití bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zodpovídá za řádný a bezproblémový chod SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. a zajištění deklarovaných služeb v provozním řádu.

Zodpovídá v plném rozsahu za dodržování pracovních a metodických postupů, předpisů PO a BOZP na svém pracovišti.

Zodpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky, zachází šetrně a hospodárně se svěřeným majetkem, vede účetnictví v rozsahu stanoveném v dohodě o hmotné odpovědnosti.

V rozsahu písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. jsou oprávněni vystupovat a jednat tak, aby nebylo poškozeno jeho dobré jméno.

V rozsahu písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je oprávněn uzavírat smluvní vztahy k zajištění činnosti pracoviště.

Aktivně získává informace z oblasti problematiky sluchově postižených, zejména otázky sociálního zabezpečení, sociálních služeb, příspěvků, kompenzačních pomůcek, sluchadel, atd.

Účastní se pracovních porad, seminářů, školení a kurzů dle určení ředitele

Na svém pracovišti je přímým nadřízeným zaměstnancům a dobrovolníkům, pracujícím na tomto pracovišti.

Je podřízeným ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Pracovní smlouva je součástí Standardu 9.

Náplň práce k pracovní smlouvě je součástí Standardu 9.

Pracovní řád je součástí Standardu 9.

Dodatek k pracovnímu řádu je součástí Standardu 9.

Dohoda o provedení práce je součástí Standardu 9.

Osobní dotazník je součástí Standardu 9.

Lékařský posudek je součástí Standardu 9.

Personální zajištění Odborného sociálního poradenství je součástí Standardu 9.

Vnitřní směrnice pro pracovníky Odborného sociálního poradenství je součástí Standardu 9.

Hodnocení pracovníků je součástí Standardu 9 a 10.

Směrnice pro poskytnutí náhrad cestovních výdajů (vč. Dohody o poskytnutí náhrad cestovních výdajů) je součástí Standardu 9.

Cestovní příkaz je součástí Standardu 9.

Vnitřní směrnice k užívání služebních mobilních telefonů je součástí Standardu 9.

Schéma SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s je součástí Standardu 9.

Schéma Odborného sociálního poradenství SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s je součástí Standardu 9.

Propustka k lékaři je součástí Standardu 9.

Žádost o dovolenou je součástí Standardu 9.

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů zaměstnance je součástí Standardu 2 a 9.

Dokument „Závazek mlčenlivosti“ je součástí Standardu 2 a 9.

Návrat na obsah