O projektu - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O projektu

Projekty > Ukončené projekty > Druhá šance pro osoby se sluchovým postižením na trhu práce
CZ.1.04/2.1.01/91.00047 Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt směřuje ke zlepšení pozic osob z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných na trhu práce v kraji Vysočina. Aktivity projektu jsou aktivitami vzájemně propojenými ve vazbě k podpoře a vzdělávání osob se sluchovým postižením s cílem usnadnění jejich vstupu na trh práce a integraci do společnosti. Klíčové aktivity projektu v podobě odborného poradenství, specifických kurzů a rekvalifikací včetně začleňování na nově vytvořená pracovní místa reagují na potřeby osob z cílové skupiny, které byly realizátorem projektu zjišťovány v dubnu 2012. Realizátor projektu má dlouhodobou zkušenost s prací s cílovou skupinou v oblasti sociálních služeb a svoje aktivity hodlá v rámci projektu rozšířit o aktivity spojené se začleňováním na trh práce u osob, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči. Nově předkládaný projekt navazuje na právě realizovaný projekt ESF OP LZZ "Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením", přičemž cílem je kontinuální návaznost aktivit projektu na nově vzniklé potřeby osob z cílové skupiny.
Charakteristika hlavních cílů projektu

Cílem projektu je vytvoření navazujícího programu, jehož potenciál je v propojení pracovní integrace osob se sluchovým postižením v kraji Vysočina, s právě realizovaným projektem obdobného charakteru. Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl aktivizaci osob se sluchovým postižením ve společnosti a na trhu práce založených na rozšíření jejich kvalifikace a rozvoji klíčových kompetencí. Osoby se sluchovým postižením jsou osobami ohroženými na trhu práce a pro integraci na trhu práce potřebují specifickou podporu, ta bude v rámci projektu zajištěna prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit, rekvalifikace, a to vše ve vazbě na nově vytvořená pracovní místa.


Číslo aktivity: 01 Název klíčové aktivity: Aktivizace osob z cílové skupiny

Náplní této klíčové aktivity bude zajištění spolupráce s osobami se sluchovým postižením v kraji Vysočina. Vytvořena bude aktuální databáze kontaktů osob z cílové skupiny. Prostřednictvím realizátora projektu budou slaďovány potřeby osob z cílové skupiny v souladu s klíčovými aktivitami projektu. Aktivita bude založena na osobním kontaktu členů projektového týmu s osobami z cílové skupiny a individuálním přístupu za využití odborného poradenství ve vazbě na pracovní integraci. Uskuteční se minimálně šest skupinových aktivizačních setkání v kontaktních místech realizátora projektu v kraji Vysočina, a to v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou, na které bude navazovat individuální odborná podpora osob se sluchovým postižením.


Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Kurzy klíčových kompetencí

V rámci druhé klíčové aktivity se uskuteční specifické kurzy pro získání klíčových kompetencí osob se sluchovým postižením s potenciálem usnadnění vstupu na trh práce.

Obsah kurzu:
Finanční gramotnost; PC dovednosti; Sociálně-právní minimum; Komunikační dovednosti Celková časová dotace kurzu 100 hod. přímého vzdělávání rozložená do 30 dnů za podmínky uzpůsobení četnosti setkávání s ohledem na potřeby osob se sluchovým postižením, tedy častější setkávání s kratší časovou dotací nezbytné pro udržení pozornosti a aktivizace osob z CS, která je složitější v nutnosti zapojení tlumočníků znakového jazyka. Realizace kurzů klíčových kompetencí bude realizována formou dodávky služby. U osob s sluchovým postižením je potřeba vytvořit specifické podmínky pro vzdělávací aktivity reagující na potřeby těchto osob (vizualizace obsahu vzdělávání, akustické podmínky, kompenzační pomůcky, dostatečná časová dotace, asistence, tlumočení). Východiskem pro kurzy klíčových kompetencí jsou obtíže v sociální orientaci a orientaci ve vazbě na trh práce, kdy lidé s takovýmto handicapem bývají snadněji dezorientovaní, protože v důsledku svého postižení všemu nerozumějí a mají značné omezení v oblasti sociální komunikace. Osoby se sluchovým postižením se budou moci zapojit do všech 4 modulů nebo volit jednotlivé moduly dle svých vzdělávacích potřeb. Úspěšně podpořenou osobou bude účastník, který absolvuje min. 80% časové dotace daného modulu a prokáže získané znalosti a dovednosti v závěrečném testování. Zájem o zapojení do této klíčové aktivity projevilo 25 osob se sluchovým postižením, přičemž úspěšně podpořených bude min. 20 osob.


Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity: Rekvalifikační kurzy

V rámci této klíčové aktivit zprostředkuje realizátor projektu osobám z cílové skupiny specifické rekvalifikace identifikované v rámci zjišťování vzdělávacích potřeb vstupní analýzy projektového záměru.
Rekvalifikace pro 8 osob se sluchovým postižením:
1/ základy obsluhy PC
2/ zednické a obkladačské práce
3/ pomocnice v domácnosti
4/ dělník, dělnice do výroby


Číslo aktivity: 4 Název klíčové aktivity: Tvorba nových pracovních míst

Tvorba nových pracovních míst u realizátora projektu a spolupracujících organizací, kdy tvorbu nových pracovních míst je možné považovat za tvorbu míst pro osoby se zdravotním handicapem, kterým je při zaměstnávání věnována zvýšená péče.

Vytvořena budou nová pracovní místa pro 5 osob se sluchovým postižením:
1/ skladník - 1 osoba, úvazek 1 u spolupracující organizace
2/ pokojská - 1 osoba, úvazek 1 u spolupracující organizace
3/ správce počítačové sítě - 1 osoba, úvazek 0,5 u realizátora projektu
4/ správce užívaných prostor - 1 osoba, úvazek 1 u realizátora projektu
5/ zední, obkladač - osoba, úvazek 0,5 u spolupracující organizace


Číslo aktivity: 5 Název klíčové aktivity: Poradenské centrum podpory

V rámci této klíčové aktivity dojde k vytvoření centra podpory a poradenství pro osoby se sluchovým postižením v kontextu pracovní integrace. Provoz centra podpory bude zajištěn po celou dobu realizace projektu i v době po realizaci projektu v rámci udržitelnosti. Provoz poradenského centra bude zajištěn realizátorem projektu, respektive členy projektového týmu, a to formou osobní, telefonické a emailové komunikace. Účelem vzniku centra podpory a poradenství je vybudování sociálně a finančně dostupného poradenského místa zajišťujícího rovný přístup k informacím v kontextu rovných příležitostí se zaměřením na tematiku integrace na trhu práce a poskytujícího přímé právní poradenství v dalších právních oblastech spojených výkonem pracovní činnosti. Provoz centra bude ve vymezeném čase zajištěn v sídle žadatele v Jihlavě a v dalších 5ti kontaktních místech v kraji Vysočina.

Výstup: vytvoření poradenského centra podpory, min. 50 podpořených osob z cílových skupin využije odborného poradenství po dobu realizace projektu.

Poradenství budou zajišťovat členové projektového týmu. V rámci této aktivity se budou členové projektového týmu spolupodílet na podpoře dobré praxe pracovní integrace osob z cílové skupiny, kdy budou průběžně vytvářet videodokument inovativních metod, nástrojů a přístupů v sociální práci a sociálních službách směřujících k integraci osob se sluchovým postižením na trhu práce v regionu Vysočiny.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky