NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

Pracovníci jsou dostatečně informování o možnostech řešení případných nouzových nebo havarijních situací. Potřebné informace mají i uživatelé služby.


Kritéria:

- Pro řešení těchto situací má poskytovatel písemná pravidla, ve kterých jsou definovány možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení,

- Poradenští pracovníci jsou pravidelně proškoleni jak v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany vzhledem k cílové skupině, tak v poskytování první pomoci,

- Poradny vedou záznamy o průběhu a řešení nastalých nouzových nebo havarijních situací.

Vytipované rizikové situace při poskytování služby Odborného sociálního poradenství – prevence, postupy při řešení

Rizikové situace v průběhu poskytování Odborného sociálního poradenství nejčastěji vyplývají ze zhoršeného zdravotního stavu uživatele, změněné rodinné situace nebo jiných ztížených podmínek (bytové, sociální, pracovní, vztahové atd.).


V každém nastalém případě platí několik obecných zásad:

- Nepodléhat panice, zachovat klid a rozvahu.

- Podle potřeby a možností přivoláme pomoc další osoby (nebo osob), které mohou rychle přispěchat na pomoc – kolegové, sousedé, rodinní příslušníci, pohotovost, policie – potřebné kontakty jsou pracovníkovi po ruce (u telefonu). Je také dobré se ujistit, že uživatel služby nebo sousedé vědí, kam volat v nouzové situaci. V každém případě pracovníci znají základní tísňová čísla: 112 a 155 Záchranná služba, 158 Policie, 150 Hasiči),

- Poradenský pracovník v zásadách první pomoci proškolen. Totéž platí i pro dobrovolníky působící v sociálních službách.

- V případě situací spadajících do oblasti BOZP a PO je třeba se řídit pokyny vyvěšenými v poradenských prostorách (evakuační plánky, poplachové směrnice apod.).

Řešení nouzových a havarijních situací


1. Dojde-li k úrazu uživatele služby, poskytne mu pracovník SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., který je právě přítomen, první pomoc. Zároveň provede zápis do Deníku nouzových a havarijních situací (součástí Standardu 14). Zápis bude obsahovat datum, jméno a příjmení klienta, druh úrazu, způsob ošetření, podpis pracovníka a podpis zaměstnavatele (ředitele). O této záležitosti uvědomí ředitele nebo statutárního zástupce organizace. V případě závažného úrazu volá neprodleně lékařskou službu první pomoci, jejíž telefonní číslo je k dispozici na viditelném místě u telefonu. Po poskytnutí první pomoci provede rovněž zápis o vzniklé situaci a jejím řešení do Deníku nouzových a havarijních situací.

2. V případě úrazu uživatele služby vzniklého mimo zařízení, ale na akci organizované poskytovatelem služby, je postup obdobný.

3. V případě náhlého onemocnění uživatele služby v centru uvědomí pracovník ředitele nebo statutárního zástupce ihned o nastalé situaci a domluví postup při řešení situace – uvědomění rodiny, sousedů, příslušného zdravotního zařízení apod., případně jeho odvoz domů.

4. Za stav a doplňování lékárničky umístěné v centru na viditelném místě zodpovídá ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., eventuálně další pověřený pracovník, na kterého byla zodpovědnost písemně přenesena. Výbava a použitelnost léků je prováděna pravidelně každé dva měsíce. O provedené kontrole je proveden zápis do Deníku nouzových a havarijních situací. Zjištěné závady jsou neprodleně odstraněny.

5. V rámci prevence požáru je stejně postupováno při kontrole hasicích přístrojů.

6. V případě požáru je postupováno podle příslušných směrnic. Telefonní číslo hasičské pohotovosti je rovněž viditelně umístěno na příslušné nástěnce v centru.

7. V případě jiných havárií a nouzových situací je postupováno přítomnými pracovníky tak, aby závady byly neprodleně odstraněny. Umožňuje-li to situace, je postup konzultován s ředitelem nebo statutárním zástupcem organizace. Současně jsou provedena příslušná opatření na ochranu přítomných klientů SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Nouzové situace z hlediska bezpečnosti pracovníků při výkonu služby

Na supervizní skupině (pracovním semináři) pracovníků SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. byly v týmu posouzeny situace, ve kterých se pracovníci cítí špatně, z čeho mají obavy při výkonu služby nebo co je ohrožuje a shodli se na těchto zásadních problémech a postupech při jejich předcházení nebo jejich řešení:


Problematický a agresivní uživatel:

Napadení pracovníka uživatelem – platí, že pracovník má právo a povinnost chránit v první řadě sebe, pak teprve majetek zaměstnavatele.


Řešení nastalé situace:

Přivolání pomoci z nejbližšího okolí - spolupracovníků, sousedů, v situaci ohrožující zdraví či život telefonické přivolání Policie ČR.


Preventivní opatření:

Služby nejsou poskytovány uživatelům pod vlivem návykových látek či alkoholu nebo klientům, kteří jsou výrazně agresivní. Poradce má právo takového uživatele nevpustit do prostor poradny.


Při napadení pracovníka uživatelem v průběhu návštěvy:

Řešení nastalé situace:

Nechat si volnou únikovou cestu, nenechat se zatlačit do prostor, z kterých není možno dosáhnout dveří. Přivolat pomoc (viz výše). Snažit se uživatele uklidnit, posadit jej, nabídnout mu vodu, kávu, čaj (umožňuje-li to situace).


Preventivní opatření:

Materiální a prostorové vybavení a uspořádání poradny je v možnostech přizpůsobeno tak, aby byla volná úniková cesta, varování, mít k adekvátní obranný prostředek, který pomůže zabrzdit napadení uživatelem.


Obtěžující uživatel:


Řešení nastalé situace:

Pracovník je povinen poskytnout sociální služby, o které klient žádá a které jsou součástí náplně poradny. Pokud uživatelem žádané služby organizace neposkytuje, poradí mu, kam se může se svou žádostí obrátit. V případě potřeby mu nabídne potřebnou pomoc související se získáním požadované sociální služby. Pokud uživatel i nadále nebo opakovaně požaduje další neadekvátní pomoc nebo vyžaduje delší kontakt pracovníka, neodpovídající situaci, má poradce právo klienta odmítnout. Činí tak zdvořile a vysvětlí klientovi důvody odmítnutí další pomoci.


Preventivní opatření:

V organizaci je dostatečně na seminářích nebo supervizních skupinách vyjasněn a definován pojem obtěžující uživatel. Pracovník, který se setká s tzv. obtěžujícím uživatelem, je v rámci svého celoživotního vzdělávání dostatečně poučen, jak má předcházet opakovaným a neodůvodněným návštěvám takového uživatele. Také zná postupy, jak takovým situacím předcházet.Uživatel pod vlivem alkoholu a toxických látek:


Řešení nastalé situace:

Pokud si je pracovník jistý, že je uživatel pod vlivem těchto látek, má právo odmítnout poskytnutí požadované služby s tím, že zprostředkuje nebo sám přímo uskuteční kontakt na poskytovatelskou organizaci, která je zaměřena na tuto cílovou skupinu v regionu a požádá o součinnost a spolupráci.


Preventivní opatření:

Organizace má k dispozici adresář poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Nastalý problém může řešit pracovník také v součinnosti se svým nadřízeným, kolegy nebo externím odborným spolupracovníkem.Osobní problémy pracovníka:

Řešení nastalé situace:

Platí zásada, že osobní problémy by neměly zasahovat do pracovního života. Pracovník by si měl za pomoci intervize nebo supervize buď sám uvědomit svůj problém nebo přijmout upozornění svých kolegů či nadřízeného, že něco není v pořádku.


Preventivní opatření:

V takovém případě je pracovník dostatečně poučen, na co musí při výkonu své funkce dbát: být myšlenkami u uživatelova problému, nikoliv u svého, mluvit o svém problému - vyžádat si supervizi, oddělit osobní problémy od pracovních, řešit problém s kolegou, případně hledat odbornou pomoc.


Snížení autority:

Podobné situace se doporučují řešit zpravidla s ředitelem organizace, v rámci týmu, nebo v rámci týmové či individuální supervize.


Manipulující uživatel:

Je poměrně častá situace, se kterou se pracovníci setkávají. Organizace pamatuje na dostatečné proškolení pracovníků v rámci vzdělávacích akcí. Osvědčilo se používat metody hraní rolí, týmové supervize a dalších technik.


Omezování služby z ekonomických důvodů:

V takovém případě je organizace povinna své klienty i pracovníky dostatečně informovat a společně hledat potřebná či náhradní řešení.


Vykradení:

Ihned po zjištění krádeže ji pracovník oznamuje svému nadřízenému a na příslušné oddělení Policie ČR. Před jejím příchodem s ničím ve vykradených prostorách nemanipuluje a ničeho se nedotýká. Podle situace a možností opatří seznam vybavení a zařízení vykradených prostor, který předá policii. V dalším by měl postupovat v její součinnosti a v dohodě se svým nadřízeným.


Preventivní opatření:

Organizace má všechny své pracovní prostory dostatečně chráněny v souladu s bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z uzavřené pojistné smlouvy. Má k dispozici evidenci majetku nacházejícího se ve vykradených prostorách.


Kolaps uživatele:

Při jednání není uživateli dobře – pracovník jej osloví s dotazem, jak se cítí, co pro něj může udělat. Pokud je uživatel schopen komunikovat, postupuje pracovník podle jeho pokynů, upadá-li do bezvědomí, volá Rychlou záchrannou službu a postupuje dle jejich pokynů. Po odjezdu RZP uvědomí pracovník svého nadřízeného. Vyhotoví stručný zápis o události.


Preventivní opatření:

Každé pracoviště je vybavené lékárničkou, která je pravidelně kontrolována (zejména exspirace jednotlivých léků nebo vybavení).

Poskytovatel má pro pracovníky příručku poskytování první pomoci („Nebojte se první pomoci“, která je součástí Standardu 14). Na pracovišti je být také k dispozici deka a polštářek.

Na pracovišti je viditelně označen hlavní uzávěry vody, plynu apod. a Důležitá telefonní čísla (součástí Standardu 8 a 14).


Uživatel nechce odejít:

Pracovník zná techniky neverbálního i verbálního ukončování jednání, umí otevřeně říci, že rozhovor končí. Umí vhodně použít obraty „už pro vás nemůžu nic udělat, téma máme vyčerpané, tuto schůzku končíme“ atd.

Uvedený výčet nouzových situací není úplný. Předpokládá se, že bude postupně v souladu se situacemi vzniklými v praxi poskytovatele doplňován.

Ředitel ukládá pracovníkům udělat záznam o nouzové situaci a podle potřeby jim následně doporučí s pomocí supervize zhodnotit, zda byl jejich postup správný.

Všechny vzniklé situace a realizované řešení se evidují – důležité pro prevenci nouzových situací je následné srovnání, zda byl postup dle stanovených pravidel a zda postačují nebo je bude nutno doplnit či přepracovat.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči – 150
Hasiči SMS – 725 105 011
Záchranná služba – 155
Policie – 158
Policie SMS – 603 111 158


Pohotovostní služby:

El. proud – 800 225 577
Plyn – 1239
Voda – 567 569 204
Tísňové volání – 112
Tísňové volání SMS – 724 333 155
Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah