INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. má zpracován soubor informací o odborném sociálním poradenství, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. Tyto informace jsou zpřístupňovány veřejnosti.

Poslání, cíle, cílová skupina a zásady jsou součástí veřejných dokumentů (informačních letáků, webových stránek, pomocí regionálních médií, vývěsek, Facebooku aj.) a jsou dostupné tak, aby s nimi byla seznámena široká veřejnost, především pak potenciální uživatelé, jejich rodiny a blízké okolí.

Pracovníci znají poslání, cíle a zásady poskytované služby. Jsou s nimi seznámeni na pracovních poradách, vzdělávacích seminářích, supervizních skupinách a dalšími formami. Mají možnost je doplňovat a diskutovat o nich. Z uvedených akcí a doškolovacích seminářů jsou na jednotlivých pracovištích prezenční listiny s uvedením obsahu a zaměření.

Nabídka služeb je zveřejněna formou informačního letáku, brožurky, webových stránek, regionálního tisku, vývěsek apod. Důležité jsou také odborné semináře zaměřené na určitou službu a další akce, s jejichž průběhem i závěry je možno informovat odbornou i širokou veřejnost.

Nabídka je dostatečně veřejná a lidem se sluchovým postižením dostupná. Informace jsou pravdivé, srozumitelné a jednoznačné a jsou přizpůsobeny specifickým potřebám uživatelů – např. ve zvětšeném písmu, bez nadbytečných cizích slov apod. Informace o službě jsou podle potřeby také aktualizovány.

K informacím patří také právní forma, IČO, jméno statutárního zástupce, kontaktní osoba, sídlo poskytovatele a jeho dostupnost (event. plánek, mapka), telefony, e-mailové adresy, webové stránky, hodiny pro veřejnost, obsah, principy a cíle služby, komu jsou služby určeny, podmínky pro poskytování služby a další potřebné informace související s poskytovanou službou.

Důležitý je způsob distribuce a šíření uvedených informací. Vzhledem k přemíře nejrůznějších propagačních a nabídkových materiálů pečlivě zvažujeme, na jakých místech budou nabízeny a dávány k dispozici. Osvědčily se čekárny zdravotnických zařízení, úřady či zařízení sociálních služeb, úřady práce, městské úřady, Krajský úřad Vysočina, v různých poradnách apod.

Snaha SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je využívat dostupné možnosti prezentace služby, např. na různých konferencích, sbornících, přednáškách ad. Tyto ústní informace bývají zpravidla velmi účinné.

Každoročně je vydávána a zveřejňována Výroční zpráva.Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah