INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování Odborného sociálního poradenství

Individuální plánování vychází ze zásad a principů Odborného sociálního poradenství (dále též jen „OSP“). Při plánování služby jsou důležité osobní cíle uživatelů, jejich individuálních potřeby a požadované nebo potřebné změny v jejich životě. Jsou také podporovány přirozené vazby uživatele, jakou je rodina, přátelé, známí, sousedské vztahy a další sociální vazby s okolím. Plánování odpovídá charakteru služby. Pro každého uživatele je stanoven odpovědný pracovník – v případě OSP se bude jednat o příslušného pracovníka řešícího konkrétní situaci.
Individuální plán je zpracován při řešení složitějšího případu nebo situace uživatele vyžadujícího delší časové období.

Pracovník plánuje a postupuje ve spolupráci s uživatelem při řešení požadavků, problému nebo situace vždy s ohledem na očekávání a přání uživatele, ale také s ohledem na individuální možnosti a schopnosti uživatele.

Plán obsahuje popis výchozí situace žadatele o službu, časový sled konkrétních postupů, je v něm zaznamenáno, kdy, jak a kým jsou realizovány. Jsou také zaznamenány plánovací a hodnotící schůzky pracovníka s uživatelem, zaměstnavatelem, s rodinou, dalšími institucemi.
Při ukončení Odborného sociálního poradenství je individuální plán vyhodnocen jak ze strany uživatele, tak i poskytovatele. Poznámky z vyhodnocení jsou součástí dokumentace nebo osobního spisu uživatele.
Popis realizace individuálního plánování Odborného sociálního poradenství

Pro vedení individuálních záznamů o průběhu Odborného sociálního poradenství (dále též jen „OSP“) jsou zpracována Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování OSP.
Pracovník s uživatelem společně plánuje, průběžně hodnotí, popřípadě mění průběh OSP s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele, jeho přirozené sociální prostředí a s ohledem na možnosti poradny.

Klíčový pracovník (pracovník určený pro konkrétního uživatele)
V praxi plní roli klíčového pracovníka jakýkoli pověřený pracovník SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. (převážně sociální pracovník). Hlavním smyslem funkce klíčového pracovníka je důvěra uživatele k pracovníkovi, se kterou přistupuje k řešení své situace nebo problému. Pracovníci jsou na vzdělávacích seminářích poučeni o významu a možnosti působení tzv. klíčových pracovníků.

Osobní záznam o uživateli (osobní profil žadatele/anamnéza uživatele)

Pracovník jej zpracovává v některých složitějších případech, kdy bude nezbytný pro další postup. Záznam představuje souhrn zájmů, vlastností a předpokladů, specifických potřeb a dalších údajů, které mohou souviset s řešením uživatelova problému nebo přání, se kterým přichází do poradny. Získané informace mohou sloužit většímu porozumění pracovníka problémům žadatele o službu, ale i sebepoznání zájemce o službu. Součástí osobního záznamu je jeho současná celková situace (rodinné zázemí, bydlení, sociální situace, kvalifikace, dosavadní pracovní zkušenosti atd.) a předpokládaný další vývoj situace – osobní cíl žadatele o službu. Osobní záznam o žadateli může být cenným podkladem pro individuální plánování Odborného sociálního poradenství. Osobní záznam je součástí dokumentace.Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah