INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství > ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování Odborného sociálního poradenství

Individuální plánování vychází ze zásad a principů Odborného sociálního poradenství (dále též jen „OSP“). Při plánování služby jsou důležité osobní cíle uživatelů, jejich individuálních potřeby a požadované nebo potřebné změny v jejich životě. Jsou také podporovány přirozené vazby uživatele, jakou je rodina, přátelé, známí, sousedské vztahy a další sociální vazby s okolím. Plánování odpovídá charakteru služby. Pro každého uživatele je stanoven odpovědný pracovník – v případě OSP se bude jednat o příslušného pracovníka řešícího konkrétní situaci.
Individuální plán je zpracován při řešení složitějšího případu nebo situace uživatele vyžadujícího delší časové období.

Pracovník plánuje a postupuje ve spolupráci s uživatelem při řešení požadavků, problému nebo situace vždy s ohledem na očekávání a přání uživatele, ale také s ohledem na individuální možnosti a schopnosti uživatele.

Plán obsahuje popis výchozí situace žadatele o službu, časový sled konkrétních postupů, je v něm zaznamenáno, kdy, jak a kým jsou realizovány. Jsou také zaznamenány plánovací a hodnotící schůzky pracovníka s uživatelem, zaměstnavatelem, s rodinou, dalšími institucemi.
Při ukončení Odborného sociálního poradenství je individuální plán vyhodnocen jak ze strany uživatele, tak i poskytovatele. Poznámky z vyhodnocení jsou součástí dokumentace nebo osobního spisu uživatele.
Popis realizace individuálního plánování Odborného sociálního poradenství

Pro vedení individuálních záznamů o průběhu Odborného sociálního poradenství (dále též jen „OSP“) jsou zpracována Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování OSP.
Pracovník s uživatelem společně plánuje, průběžně hodnotí, popřípadě mění průběh OSP s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele, jeho přirozené sociální prostředí a s ohledem na možnosti poradny.

Klíčový pracovník (pracovník určený pro konkrétního uživatele)
V praxi plní roli klíčového pracovníka jakýkoli pověřený pracovník SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. (převážně sociální pracovník). Hlavním smyslem funkce klíčového pracovníka je důvěra uživatele k pracovníkovi, se kterou přistupuje k řešení své situace nebo problému. Pracovníci jsou na vzdělávacích seminářích poučeni o významu a možnosti působení tzv. klíčových pracovníků.

Osobní záznam o uživateli (osobní profil žadatele/anamnéza uživatele)

Pracovník jej zpracovává v některých složitějších případech, kdy bude nezbytný pro další postup. Záznam představuje souhrn zájmů, vlastností a předpokladů, specifických potřeb a dalších údajů, které mohou souviset s řešením uživatelova problému nebo přání, se kterým přichází do poradny. Získané informace mohou sloužit většímu porozumění pracovníka problémům žadatele o službu, ale i sebepoznání zájemce o službu. Součástí osobního záznamu je jeho současná celková situace (rodinné zázemí, bydlení, sociální situace, kvalifikace, dosavadní pracovní zkušenosti atd.) a předpokládaný další vývoj situace – osobní cíl žadatele o službu. Osobní záznam o žadateli může být cenným podkladem pro individuální plánování Odborného sociálního poradenství. Osobní záznam je součástí dokumentace.

Individuální plán je součástí Standardu 5.

Návrat na obsah