Druhá šance pro osoby se sluchovým postižením na trhu práce - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Druhá šance pro osoby se sluchovým postižením na trhu práce

Projekty > Ukončené

  
  
Druhá šance pro osoby se sluchovým postižením na trhu práce


CZ.1.04/2.1.01/91.00047
Doba realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2015

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního programu provázaných aktivit směřujících k uplatnění osob se sluchovým postižením ve společnosti a na trhu práce založených na zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí osob z cílové skupiny.  

Tvorba nových pracovních míst u realizátora projektu a spolupracujících organizací  -  umístění osob se sluchovým postižením na nově vytvořená pracovní místa, kdy tvorbu nových pracovních míst je možné považovat za tvorbu míst pro osoby se zdravotním handicapem, kterým je při zaměstnávání věnována zvýšená péče.  
Klíčovou aktivitou bylo zaměstnávání osob z cílové skupiny. Zaměstnávání a proplácení příspěvků na mzdové náklady byly domluveny se zaměstnavateli na základě podepsané dohody a dle časového harmonogramu. Zaměstnavatelé vždy koncem, nebo začátkem následujícího měsíce, ve kterém zaměstnávali osobu se sluchovým postižením zašlou nebo osobně přinesou Pracovní výkaz, výplatní pásku, číslo účetního dokladu (zaúčtování mzdy) a datum úhrady mzdy, na základě kterého jim bude deponována mzda.

Od května 2014 byly na nově vytvořená místa přijaty u spolupracujících organizací 2 osoby z cílové skupiny.  
1 osoba na 1 úvazek – pozice skladník (žena) Lapek a. s., se sídlem Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, zastoupený: Ing. Stanislav Křemen

1 osoba na 1 úvazek – pozice zedník, obkladač (muž) - VSM, spol. s.r.o., se sídlem Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava, zastoupený: Jan Pertlík  

U realizátora projektu 2 osoby z toho 1 osoba na 0,5 úvazek, pozice správce PC (žena)

Příjemce VP/de minimis - zřizovatel nového pracovního místa  - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina, se sídlem:  Úprkova 6, 586 01 Jihlava, zastoupený: ředitelkou Jiřinou Kocmanovou
Od června 2014 u spolupracující organizace začala pracovat 1 osoba na 0,5 úvazek na pozici pomocný dělník (muž) - DOMEAplast s.r.o., se sídlem:  Blažíčkova 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupený: Mgr. Jana Novotná
V průběhu klíčové aktivity „ Tvorba nových pracovních míst“, byly členy projektového týmu navštěvovány osoby z cílové skupiny u svých zaměstnavatelů. Cílem setkávání na pracovištích byla průběžná reflexe pracovní integrace, a to jak ze strany osob z cílové skupiny, tak i ze strany jejich současných zaměstnavatelů. Projektový tým byl v kontaktu s osobami se sluchovým postižením umístěnými na nová pracovní místa i s jejich zaměstnavateli.  
U realizátora projektu – SNN v ČR KO Vysočina byly konány pravidelně porady, paní ředitelka průběžně vyhodnocovala práci osob z cílové skupiny.  

Na nově vytvořeném místě v rámci projektu bude po ukončení projektu, od května 2015 pokračovat na pozici skladník 1 podpořená osoba.

Poradenské centrum podpory.
V srpnu 2013 započalo svou činnost Centrum podpory a poradenství pro osoby se sluchovým postižením v kontextu pracovní integrace. Provoz poradenského centra zajišťoval Svaz prostřednictvím členů projektového týmu, a to formou osobní, telefonické a emailové komunikace.  Provoz centra byl zajištěn v sídle žadatele v Jihlavě a v dalších 5-ti kontaktních místech v kraji Vysočina. Účelem vzniku centra bylo vybudování sociálně a finančně dostupného poradenského místa zajišťujícího rovný přístup k informacím v kontextu rovných příležitostí se zaměřením na tematiku integrace na trhu práce.  Centrum poskytuje právní poradenství a poradenství spojené s výkonem pracovní činnosti.  V monitorovacím období využilo služeb centra 26 osob z cílové skupiny, nejčastěji přes Skype a ooVoo, viz prezenční listina.  Téma konzultací se měnila dle aktuálních potřeb cílové skupiny.
Počet úspěšně podpořených osob je 55 (20 žen, 35 mužů), přičemž v monitorovacím indikátoru je nastaveno 50 úspěšně podpořených osob z cílové skupiny, které využijí odborného poradenství nejčastěji přes Skype a ooVoo, či osobní konzultace, po dobu realizace projektu, čímž byly naplněny hodnoty indikátorů.Podpořili nás
Návrat na obsah