Článek XIII. - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Stanovy
Článek XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Stanovy Svazu a na jejich základě vydané interní předpisy Svazu a pokyny Svazu jsou závazné pro všechny členy, pobočné spolky a jejich volené orgány a členy těchto orgánů. Tyto dokumenty jsou  17 v platném a aktuálním znění uloženy v sídle Svazu. Případy nedodržování a porušování těchto dokumentů řeší na základě písemného podnětu Republikové kontrolní komise Výkonný výbor.

2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Svazu do veřejného rejstříku u příslušného soudu.

3) Tyto Stanovy nahrazují v celém rozsahu předchozí Stanovy občanského sdružení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, registrovaného u Ministerstva vnitra pod č.j. VSP/1-134/90-R., Byly schváleny na zasedání Republikového výboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. dne 4. 10. 2014.

4) Změna Stanov byla schválena na zasedání Republikového výboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. dne 22. 4. 2017.


Návrat na obsah