Článek XII. - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Stanovy
Článek XII.

ZÁNIK SVAZU A JEHO POBOČNÝCH SPOLKŮ

1) Svaz jako hlavní spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem či ústavem. O zrušení – sloučení Svazu rozhoduje 3/5 většina přítomných delegátů Sjezdu. Sjezd také v rozhodnutí o zrušení rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

2) O zániku pobočného spolku – základní organizace – rozhoduje 3/5 většina řádných členů přítomných na členské schůzi. Členská schůze také v rozhodnutí o zrušení rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. V případě, že pobočný spolek nejméně po dobu dvou let nekoná členskou schůzi a statutární orgán je nefunkční, může Výkonný výbor Svazu rozhodnout o jeho zrušení. Likvidaci nefunkčního pobočného spolku provede Výkonným výborem jmenovaný likvidátor, který předloží Výkonnému výboru k rozhodnutí návrh na použití likvidačního zůstatku. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.

3) O zániku pobočného spolku – krajské organizace – rozhoduje Výkonný výbor na návrh krajského výboru, podloženého písemným souhlasem pobočných spolků. Likvidátora jmenuje Výkonný výbor Svazu. Likvidátor předloží Výkonnému výboru návrh na použití likvidačního zůstatku k rozhodnutí. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.

4) O zániku pobočného spolku – specializované organizace, poskytující zdravotní a sociální služby – rozhoduje svým usnesením Výkonný výbor, který jmenuje likvidátora. Likvidátor předloží Výkonnému výboru návrh na použití likvidačního zůstatku k rozhodnutí. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.


<<< Předchozí            Následující >>>
Návrat na obsah