2.3.Vnitřní pravidla pro postupy a řešení v případě střetu - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2.3.Vnitřní pravidla pro postupy a řešení v případě střetu


2.3. Vnitřní pravidla pro postupy a řešení v případě střetu zájmů poskytovatele a uživatele

Pracovníci na pravidelných schůzích SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. (supervizní skupině) společně definovali a popsali možné střety zájmů v jejich praxi. Současně navrhli potřebná řešení nebo opatření pro jejich předcházení nebo zamezení:

1. Situace, když chci na straně klienta je odlišné, než chci poradce (např. klient si chce popovídat, ale pracovník nemá dostatek času):
• Postup při řešení situace - pracovník trpělivě klienta vyslechne a snaží se spolu s ním hledat skutečný problém, se kterým klient přichází. Pokud pracovník zjistí, že klient nepřichází s žádným konkrétním přáním nebo problémem, zdvořile se s ním rozloučí.

2. Klient přehazuje zodpovědnost na pracovníka:
• Postup při řešení situace - pracovník trpělivě vysvětluje klientovi jeho podíl na řešení daného problému i jeho díl odpovědnosti a snaží se o vzájemnou dohodu, která je pak zakotvena ve smlouvě o poskytnutí služby.

3. Klient se různými způsoby zaměřuje na pracovníka, často za ním dochází, aniž by něco konkrétního potřeboval, nosí mu různé dárky, pozornosti:
• Postup při řešení situace - pracovník při opakované situaci zdvořile upozorní klienta, že jeho návštěvy na pracovišti nejsou v souladu s náplní práce dané poskytovatelem. Pokud klient nepožaduje poskytnutí žádné služby ani podpory, pracovník se s ním rozloučí a požádá klienta, aby jeho případné další návštěvy měly ryze pracovní charakter. V některých případech se ukázala jako potřebná pomoc nadřízeného pracovníka.

4. Klient navrhuje takový postup při řešení jeho problému, o kterém si pracovník myslí, že je to pro klienta nevýhodné. Klient trvá na svém:
• Postup při řešení situace - pracovník se v takovém případě trpělivě snaží klienta přesvědčit o řešení, které je výhodnější, dává mu konkrétní příklady z praxe. V případě potřeby je možné situaci konzultovat s kolegou, nadřízeným, externím odborníkem atd. za přítomnosti klienta.

5. Existuje příliš osobní vztah pracovníka s klientem (např. je to jeho příbuzný, kamarád):
• Postup při řešení situace - pokud to situace vyžaduje nebo dovoluje, přebírá řešení problému další pracovník.

6. Klient špatně komunikuje, s pracovníkem si nerozumí, každý mluví o něčem jiném:
• Postup při řešení situace - pokud se jedná o problém vzniklý v souvislosti s komunikačními problémy na straně klienta (sluchové postižení, mentální postižení apod.), je pracovník dostatečně poučen, jakým způsobem lze s takto postiženým klientem komunikovat. V případě, že pracovník nedokáže s klientem komunikovat, využije tlumočníka znakové řeči, odborníka v komunikaci hluchoslepých osob, pomoci rodinného příslušníka apod. Pokud se jedná o problém vzájemného porozumění, umí poradce trpělivě naslouchat, získávat od klienta zpětnou vazbu, ověřuje si, zda klient dostatečně porozuměl. Společně se pak domlouvají na potřebném řešení. Pokud pracovník tuto situaci nezvládne, požádá o pomoc přítomného kolegu nebo nadřízeného.

7. Pracovník nevěří klientovi – klient nevěří pracovníkovi:
• Postup při řešení situace - pracovník je dostatečně poučen, jak překonávat počáteční nedůvěru klientů, jak je získávat k aktivnímu zapojení do řešení problému nebo situace, se kterou klient přichází. V některých případech jsou potřebné opakované konzultace a návštěvy. Pokud si pracovník není jist např. pravdivostí údajů nebo informací ze strany klienta, má právo požádat klienta o doložení příslušných dokumentů, rozhodnutí apod.

8. Projekce – pracovník projektuje do klienta svá přání nebo potřeby, které neodpovídají přáním nebo potřebám klienta:
• Postup při řešení situace - pracovník je v rámci celoživotního vzdělávání dostatečně poučeni o úskalích při poskytování sociálních služeb, včetně uvedeného problému. Při jeho předcházení nebo získání náhledu je vhodné využít supervizi.

9. Nedostatečná mzda – nízká motivace pracovníka k práci:
• Postup při řešení situace - poskytovatel v rámci personální práce umí dostatečně pracovníka motivovat a odměňovat i jinými způsoby, než finančními. Při výběru nových pracovníků se o otázkách finančního odměňování otevřeně hovoří předem. Každý pracovník si tak může včas zvážit, zda chce pracovat v oblasti sociálních služeb a zda u něho převažuje zájem o tuto práci před obecně nižším finančním ohodnocením sociální práce oproti jiným oborům.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky