2.2.Střet zájmů poskytovatele a uživatele - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2.2.Střet zájmů poskytovatele a uživatele


2.2. Střet zájmů poskytovatele a uživatele

Poradna, kde je poskytováno odborné sociální poradenství pro sluchově postižené, má písemně definovány situace, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů pracovníků a uživatelů služeb (viz bod 2.3.). Nedílnou součástí prevence je supervize a pravidelné porady pracovních týmů.
Rodinní příslušníci v roli případných uživatelů služby nesmějí být při poskytování služeb zvýhodňováni ani znevýhodňováni. Pracovník nesmí upřednostňovat vlastní zájmy před zájmy uživatelů služeb.
Stížnost - uživatel služeb si stěžuje na poradce a má obavy z následků. Uživatelé i zaměstnanci jsou vedeni v duchu práva na uplatnění stížnosti a stížnost je chápána jako prostředek vedoucí ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb s právem uživatele zůstat v anonymitě. Případné negativní dopady ze strany zaměstnanců vůči uživatelům, podávajícím stížnost, budou přísně hodnoceny a sankciovány jako porušení pracovní kázně.
Oznamovací povinnost pracovníka musí zachovávat mlčenlivost, při podezření na trestní čin, má však ze zákona oznamovací povinnost, tj. nahlásit skutečnost svému nadřízenému, po dohodě s ním event. příslušným orgánům státní správy.
Pracovník musí umět situaci střet zájmů rozpoznat, pojmenovat, ošetřit, podívat se na situaci také z hlediska klienta. Dává také větší pozor na své chování a jednání.
Střet zájmů je možné poznat také podle zvýšených emocí (nervozita, nedůtklivost, jsme v nepohodě) poradce či klienta.
Pracovník si uvědomuje, že jde o střet zájmů, hledá řešení, umí odstoupit od situace, od problému na chvíli odejít, nechat si jej projít hlavou – zhodnotit situaci z odstupu. Pokud to situace dovoluje, je možné začít dělat jinou práci nebo jinou činnost (úklid, pohyb, povídání s kolegou).
V rámci poradenského pracoviště (název) probíhá průběžné vzdělávání pracovníků v předmětné záležitosti, v oblasti vztahů klient – pracovník umí využívat odbornou literaturu, příslušných informací na internetu, zkušenosti kolegů, relaxační techniky, intervizi, supervizi ad.
Jedním z řešení je také předat klientovi kontakty např. na kluby nebo organizace zdravotně postižených a seniorů, je-li jeho potřebou jen si povídat, nebýt sám, nechce-li konkrétní radu nebo služby od poskytovatele.
Pracovníkovi je zdůrazňována nutnost orientovat klienta tak, aby převzal zodpovědnost za své kroky a podíl na řešení svého problému nebo situace.
Opatření nebo řešení v případě střetu zájmů pracovníci nehledají na straně klienta, ale především na své straně.
Důležité je zde naslouchání, vzájemná komunikace, musí jít o dialog, o umění pracovat s emocemi.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky