14.Krizové a havarijní situace - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

14.Krizové a havarijní situace


14. Krizové a havarijní situace


14.1. Vytipované rizikové situace při poskytování služby – prevence, postupy při řešení

Rizikové situace v průběhu poskytování služby nejčastěji vyplývají ze zhoršeného zdravotního stavu uživatele, změněné rodinné situace nebo jiných ztížených podmínek (bytové, sociální, pracovní, vztahové ad.).
V každém nastalém případě platí několik obecných zásad:
• nepodléhat panice, zachovat klid a rozvahu,
• podle potřeby a možností přivoláme pomoc další osoby (nebo osob), které mohou rychle přispěchat na pomoc – kolegové, sousedé, rodinní příslušníci, pohotovost, policie – potřebné kontakty jsou pracovníkovi po ruce, (u telefonu). Je také dobré se ujistit, že uživatel služby nebo sousedé vědí, kam volat v nouzové situaci. V každém případě pracovníci znají základní tísňová čísla: 112 a 155 Záchranná služba, 158 Policie, 150 Hasiči),
• Poradenský pracovník v zásadách první pomoci proškolen. Totéž platí i pro dobrovolníky působící v sociálních službách.
• V případě situací spadajících do oblasti BOZP a PO je třeba se řídit pokyny vyvěšenými v poradenských prostorách (evakuační plánky, poplachové směrnice ad.).


14.2. Řešení nouzových a havarijních situací

- Dojde-li k úrazu uživatele služby, poskytne mu pracovník SNN v ČR, KO Vysočina který je právě přítomen, první pomoc. Zároveň provede zápis do Deníku nouzových a havarijních situací. Zápis bude obsahovat jméno klienta, druh úrazu, způsob ošetření a podpis pracovníka centra. O této záležitosti uvědomí ředitele nebo statutárního zástupce organizace. V případě závažného úrazu volá neprodleně lékařskou službu první pomoci, jejíž telefonní číslo je k dispozici na viditelném místě u telefonu. Po poskytnutí první pomoci provede rovněž zápis o vzniklé situaci a jejím řešení do Deníku.
- V případě úrazu uživatele služby vzniklého mimo zařízení, ale na akci organizované poskytovatelem služby, je postup obdobný.
- V případě náhlého onemocnění uživatele služby v centru uvědomí pracovník ředitele nebo statutárního zástupce ihned o nastalé situaci a domluví postup při řešení situace-uvědomění rodiny, sousedů, příslušného zdravotního zařízení apod.,event. jeho odvoz domů.
- Za stav a doplňování lékárničky umístěné v centru na viditelném místě zodpovídá ředitel centra, event. další pracovník, na kterého byla zodpovědnost písemně přenesena. Výbava a použitelnost léků je prováděna pravidelně každé dva měsíce. O provedené kontrole je proveden zápis do Deníku nouzových a havarijních situací. Zjištěné závady jsou neprodleně odstraněny.
- V rámci prevence požáru je stejně postupováno při kontrole hasicích přístrojů.
- V případě požáru je postupováno podle příslušných směrnic. Telefonní číslo hasičské pohotovosti je rovněž viditelně umístěno u telefonu v centru.
- V případě jiných havárií a nouzových situací je postupováno přítomnými pracovníky tak, aby závady byly neprodleně odstraněny. Umožňuje-li to situace, je postup konzultován s ředitelem nebo statutárním zástupcem organizace. Současně jsou provedena příslušná opatření na ochranu přítomných klientů SNN v ČR, KO VysočinaNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky