1.3.Cíl služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1.3.Cíl služby


1.2 Poslání služby

Hlavním posláním SNN v ČR,z.s., KO Vysočina, p.s , je pomoc osobám se sluchovým postižením a osobám, které se staly obětí trestného činu, při jejich integraci do společnosti, vyrovnáním se s nepříznivou životní situací prostřednictvím poskytování odborného poradenství nejen jim samotným, ale celému jejich okolí.


1.3 Cíl služby

- aby se co největší počet osob se sluchovým postižením překonal informační a komunikační bariéru a integroval se do majoritní společnosti při respektování specifických individuálních potřeb těchto osob.
- při poskytování naší služby zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením a jejich sociálního okolí (rodina, vzdělávací instituce, zaměstnání, širší veřejnost) v oblasti specifických potřeb (specifické formy komunikace, specifické potřeby ve vzdělávací instituci různého stupně, zaměstnání, rodinném prostředí) těchto osob prostřednictvím poskytování odborného poradenství speciálně pedagogického (surdopedického), sociálně právního a speciálně technického (kompenzační pomůcky pro sluchově postižené) a služeb týkajících se kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (demonstrace pomůcek, příslušenství ke sluchadlům atd.).
- pomáhat překonávat informační a komunikační bariéry, které pro naše uživatele služeb vyplývají z jejich sluchového handicapu a specifické komunikace – odezírání, znakový jazyk, rozumění řeči pomocí sluchadel, kochleárních implantátů a jiných speciálních pomůcek.
- zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením, která vede k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a tím snazší integraci těchto osob do majoritní společnosti.
- Pomoc obětem trestné činnosti ve smyslu prvního překonání tohoto nepříznivého stavu, jejich pocitu bezmoci, strachu a pomoc se zvládnutím celé situace prostřednictvím právního poradenství, psychosociální podpory a poskytnutí všech možných kompenzací, aby se tento stav zlepšil


1.4 Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří všechny osoby se sluchovým postižením a jejich okolí. Věk cílové skupiny: od 16 let.
Služby jsou poskytovány všem sluchově postiženým bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace.

Jedná se o:
- nedoslýchavé uživatele sluchadel
- ohluchlé využívající k rozumění řeči odezírání
- uživatele kochleárních implantátů
- prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk osoby trpící ušním tinnitem
- osoby s postižením kombinovaným.

Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele, učitele, zaměstnavatele, zdravotníky, bankovní úředníky, úředníky, ale i ostatní odbornou i laickou veřejnost, která přijde do styku s uživateli z cílové skupiny
Další cílovou skupinou jsou osoby, které se cítí být obětí trestného činu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky