1.12.Půjčovna kompenzačních pomůcek - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1.12.Půjčovna kompenzačních pomůcek


1.12. Půjčovna kompenzačních pomůcek (dále jen půjčovna)

Funguje pod službou odborné sociální poradenství. Pracovníci poradny jsou seznámeni se způsobem využití a ovládání jednotlivých pomůcek, ke složitějším existují návody, které se při výpůjčce předávají i klientům. Kompenzační pomůcky jsou uskladněny v kanceláři.

Řád půjčovny pomůcek tvoří přílohu č. 4 této Metodiky.
Smlouva o výpůjčce tvoří přílohu č. 5 této Metodiky.


2. Ochrana práv osob

2.1. Vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušování základních lidských práv a svobod u uživatelů sociální služby odborného sociálního poradenství

SNN v ČR,z.s.,  KO Vysočina, p.s.. respektuje základní lidská práva uživatelů služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.
Pracovníci SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. se na doškolovacích seminářích a supervizních skupinách shodli na modelových situacích, ve kterých by mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod u uživatelů sociálních služeb a formulovali postupy pro jejich předcházení nebo řešení:

1. Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele- informace týkající se osobních údajů musí být s uživateli projednávány ve srozumitelné formě, se zpětnou vazbou na právní důsledky smluv. Způsob získávání osobních údajů musí být zvolen tak, aby forma byla vhodná a srozumitelná pro všechny uživatele služeb poradny. Pracovníci se řídí vnitřními předpisy pro zacházení s osobními údaji.

3. Jednání s uživatelem služby - způsob komunikace je volen podle druhu zdravotního postižení uživatele tak, aby rozuměl všem informacím týkajícím se jeho osobních údajů. Je respektován vždy názor, osobní potřeby a přání uživatele a individuální přístup poradce ke každému uživateli. V případě, že uživatel o to požádá, je veden jako anonymní osoba a nemusí uvádět žádné osobní údaje. Pokud to řešení situace uživatele dovoluje, nevyžaduje pracovník žádné nadbytečné údaje týkající se jeho osobní situace nebo dat.

4. Ochrana soukromí uživatele - pracovníci jsou povinni ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. podepsat závazek mlčenlivosti. Závazek je součástí pracovní smlouvy. Mlčenlivost se týká skutečností, se kterými se pracovníci seznámili při poskytování sociálních služeb nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Za porušení tohoto závazku je stanovena sankce, která je součástí pracovního řádu SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.


Při poskytování služby věnují pracovníci zvýšenou pozornost zejména těmto právům uživatelů:

1. Právo na ochranu osobní svobody (uplatnění svobodné vůle uživatele),

2. Právo na ochranu soukromí a na poskytnutí poradenské služby bez přítomnosti dalších osob,

3. Právo na anonymní poskytování služby – s tímto právem souvisí skutečnost, že pracovník nemůže v takovém případě poskytnout službu, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné,

4. Právo na ochranu před diskriminací a manipulací (např. vysvětlení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů, vysvětlení dohody o službě, smlouvy o zapůjčení či zprostředkování koupě kompenzační pomůcky),

5. Právo nahlédnout do své dokumentace vedené v poradně,

6. Právo uživatele na respektování vlastního přání, názoru, aktivního zapojení do průběhu službu, na průběžné přehodnocování služeb a na ukončení služby (i bez udání důvodu),

7. Právo na podání stížnosti (i anonymně) – viz samostatný dokument Směrnice k podávání stížností na způsob nebo kvalitu sociální služby,

8. Právo na nestrannost pracovníka,

9. Právo být ve vztahu pracovník – uživatel rovnocenným a rovnoprávným partnerem,

10. Právo na upřednostnění podpory před péčí,

11. Právo na odpovídající formu komunikace,

12. Právo na potřebnou dostupnost služby (např. v případě odůvodněné potřeby návštěvu v domácnosti).

Porušení práv uživatelů je hodnoceno podle závažnosti v souladu se Zákoníkem práce a je řešeno individuálně s každým zaměstnancem (omluva uživateli, udělení napomenutí zaměstnanci, písemné upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele, výpověď ze strany zaměstnavatele). Uvedená opatření jsou součástí pracovního řádu SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.
Poskytovatel také zabezpečuje pro uvedené problémové oblasti pracovníků, možnost supervize externím odborníkem nebo intervize na seminářích nebo jiných pracovních setkáních.
Všichni pracovníci se řídí Směrnicí o ochraně osobních údajů, která tvoří přílohu č. 6 této Metodiky.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky